Kommunen har muntlig og skriftlig varslet vegeier om åpenbare tegn på utglidning av masser og forvitring av betongen på kanten på brua, armeringsjern som stikker ut og et stort søkk i vegen som treffer bilene som en «vegg». Det er 80 km/t fartsgrense på stedet. Å passere denne kanten i en slik hastighet vil potensielt kunne ødelegge kjøretøyet. Det bør derfor merkes med fareskilt og midlertidig nedsatt fartsgrense. Men først og fremst må brua utbedres.

Bruas tilstand

Brua har synlige skader på både rekkverk og bruhoder. Slik kommunen vurderer det, er det kritisk. Dyrøy kommune har ved gjentatte anledninger spilt inn FV 7840 og spesifikt Espenes bru som prioriterte tiltak i Regional transportplan, vegdialog-møter og andre høringer knyttet til vegvedlikehold, asfaltering m.m. Kommunens og innbyggernes tålmodighet med Troms og Finnmark fylkeskommune er svært tynnslitt. Det er derfor sendt ny henvendelse til fylkeskommunen 6. juli, samt varsling til vegvesenet på nummer 175.

Vegens klassifisering

For ledelsen i Dyrøy kommune veier hensynet til de som trafikkerer denne vegen daglig aller tyngst; våre innbyggere, skolebarn, yrkessjåfører, landbrukstransport, jobb-pendlere m.m. fortjener bedre.

Det er også viktig å få utbedret brua og vegen av hensyn til næringslivet. Strekningen fra Skogstadkrysset der veien fra industriområdet kommer opp, og til Brøstadbotn har vært tema i møte flere ganger på grunn av det store potensialet i å få utnyttet det sjønære industriområdet på Espenesbogen. Et område som fylkeskommunen har støttet med både infrastrukturmidler og omstillingsmidler til VOX Dyrøy.

Det er en enorm hemsko å måtte presentere dette som en BKT8-veg overfor potensielle interessenter. Veien må snarest omklassifiseres til BKT10, noe fylkeskommunen muntlig har sagt er fullt mulig, så lenge man har brua på sitt investeringsprogram i nær framtid. Dyrøy kommune kan ikke se at det har skjedd noe med dette.

Oppsummert:

Det er behov for akutte tiltak – opprusting/omklassifisering Espenesvegen

• Bru på Espenesmyra er i kritisk dårlig stand og må skiltes umiddelbart

• Aktuelle vegstrekning mot Sørreisa har til dels svært dårlig standard, jf. utallige uttalelser fra Dyrøy kommunestyre

• Kritisk for aktivitet på Espenesbogen industriområde

• Omklassifisering fra BKT8 til BKT10