Rådmannen har nå utarbeidet forlag til ny «Trafikksikkerhetsplan for Dyrøy kommune 2023-2027». Planforslaget ble behandlet i Plan og Naturutvalget 13.03.2023, der det ble fattet slikt vedtak:

  1. PNU slutter seg til rådmannens forslag til prioriterte tiltak – Trafikksikkerhetsplan for Dyrøy kommune 2023 – 2027.
  2. Planforslaget sendes ut på høring gjennom sosiale media mv. Det avholdes i tillegg folkemøte der planforslaget blir presentert nærmere, og der det gis anledning til å komme med innspill til planen – før endelig sluttbehandling i PNU og kommunestyre.

Planforslaget fremgår av vedlegg. Vi gjør der spesielt oppmerksom på pkt. 9.3 side 17 der forslag til trafikksikkerhetstiltak langs fylkes- og kommunale veier er ført opp.

Innspill til planutkastet sendes til:

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 BRØSTADBOTN

eller på e-post til: postmottak@dyroy.kommune.no

Innen mandag 8.05.23 og merkes «Innspill - forslag til trafikksikkerhetsplan»

Trafikksikkerhetsplanen vil bli endelig vedtatt i kommunestyremøte 8.6 23.