Øvingsområde

Øvingsområdet

Aktiviteten knyttet til øvelse Cold Response vil prege store deler av Midt-og Nord Norge, spesielt i forberedelses fasen og avslutningen av øvelsen. Den største aktiviteten vil likevel finne sted i de nordre deler av Nordland, i store deler av Troms og i enkelte områder i Finnmark. På land vil hoveddelen av øvelsen skje fra Bjerkvik i sør til Nordkjosbotn, samt at det vil bli noe aktivitet i Tromsø mot slutten av øvelsen. Det vil også være militær aktivitet i-og rundt Porsanger og deler av Finnmark.

Den maritime aktiviteten vil foregå fra kysten av Vestlandet og hele veien opp til Finnmark. Luftstyrkene vil primært operere fra Bodø og Bardufoss, men det vil også være noen fly som opererer fra Andøya. Luftoperasjonene vil bli gjennomført i hele det rekvirerte luftrommet, hvor det blant annet vil bli gjennomført lavtflyging i Indre Troms og området rundt Banak. Det vil før øvelsen være noe forbedrende trening med allierte styrker. Blant annet vil det være skarpskyting i de militære skytefeltene.

Hvorfor øver vi?

For å sikre sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet i vår del av verden, er det viktig at Norges allierte og partnerland jevnlig øver sammen. Derfor er øvelse Cold Response viktig for Forsvaret. For at våre allierte og partnere effektivt skal kunne støtte Norge i en krise eller krig må de øve i Norge under krevende klimatiske forhold sammen med norske styrker i fredstid.

Øvelsen skal sikre egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av høyintensitets strid under krevende vær-og vinterforhold.

En annen viktig del av øvelsen er å trene de store amfibiske kapasitetene. Dette betyr at vi øver på å beherske overgangen mellom kyst og land. Dette skjer ved at militære sjøstyrker tar seg til land med landgangsfartøyer, helikoptre og andre militære kapasiteter for å angripe et mål.

Norge er ledende innen vinterkrigføring i NATO og har lang erfaring innen vintertjeneste. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser.

Totalforsvaret

Som en del av øvelsen vil Forsvaret i samarbeid med sivile aktører ta imot allierte styrker innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Dette fordi vår evne til å kunne ta imot allierte forsterkninger er essensiell for at vi skal kunne forsvare Norge i en krisesituasjon.

Totalforsvaret er summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre.

Forsvaret samarbeider blant annet med Avinor, Luftfartstilsynet, Bane Nor, Statens Vegvesen, Politiet, Kystverket, Troms og Finnmark fylke, kommuner og havnemyndigheter om øvelsen.

Inviterer til observasjon

Åpenhet er viktig for å bygge tillit og hindre misforståelser. Derfor følger Norge bestemmelsene i Wien-dokumentet.

Dette er en avtale gjort mellom statene som er med i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Avtalen har til hensikt å sikre militær stabilitet og redusere faren for krig ved å pålegge stater å gjennomføre sikkerhets- og tillitsbyggende tiltak.

Norge har invitert observatører fra alle de 56 medlemslandene i OSSE, som også inkluderer Russland, til øvelsen.

Sikkerhet

Forsvaret har gjort en rekke tiltak for å forhindre ulykker. Forsvaret samarbeider tett med sivile etater, og spesielt Statens Vegvesen, for å ivareta sikkerheten. Deltakerne får daglig en oppdatert sikkerhetsrapport som blant annet inneholder informasjon om værforhold, skredfare og trafikkbildet. Det er også utgitt en egen sikkerhetsbrosjyre til alle deltakerne som øver på land. I tillegg settes det opp en lokal sikkerhetsorganisasjon på Setermoen.

Miljøvern

Forsvaret har innhentet informasjon om lokale forhold, og har samarbeidet med en rekke offentlige instanser for å skaffe informasjon omkring områdene deltakerne må eller bør holde seg unna, som for eksempel drikkevannskilder, oppdrettsanlegg og kulturminner. Under planleggingen av øvelsen har vi fra norsk side benyttet denne informasjonen til å tilpasse øvingsområdene for å minimere faren for skader på miljø og eiendom. Disse områdene og annen miljøinformasjon har vi innarbeidet i egne miljøkart som alle deltagende avdelinger skal benytte. Det har også blitt utgitt en egen informasjonsbrosjyre om miljøvern som har blitt utdelt til alle deltakerne samt lagt ut på Forsvarets engelske nettsider (mil.no).

Forsvaret har gjennomført flere rekognoseringer med de som skal delta på øvelsen for at de skal bli best mulig kjent med områdene de skal operere i. Under øvelsen vil personell fra øvingsledelsen og stridsdommere følge med på at avdelingene ikke gjør unødvendig skade.

Forsvaret og våre allierte har som felles målsetning å gjøre konsekvensene for folk flest minst mulig.

Forsvaret har innført restriksjoner på ferdsel i en rekke områder, såkalte Out of Bounds Areas (naturreservat, nasjonalparker, kulturminner).

Har du oppdaget ødeleggelser på eiendom eller natur, som følge av øvelsen? Ring 400 38 526 eller send en e-post til MBO@MIL.NO.

Restriksjonsområder for flygning

For å ivareta flysikkerheten under øvelse Cold Response 2020 har Forsvaret etter søknad til Luftfartstilsynet fått opprettet to midlertidige restriksjonsområder. Ett område er aktivt 2. til 23. mars mens det andre er aktivt fra 9.til 18. mars. All flygning i restriksjonsområdene som ikke er en del av øvelsen er forbudt, inkludert ubemannet luftfartøy og   modellfly.

Restriksjonene gjelder ikke flyging i forbindelse med politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag inkludert brannoppdrag, forutsatt forhåndskoordinering med Norwegian Air Operations Centre (NAOC). Rutetrafikk til og fra Bardufoss vil også være tillatt.

For ikke-deltagende trafikk kan det søkes om særskilt tillatelse til å fly i restriksjonsområdene. Søknad må sendes NAOC minimum 72 timer i forkant av ønsket flygning. Flygningen må ha en særskilt samfunnsmessig nytteverdi for å bli prioritert.

Gå inn på Avinor sin informasjonsside https://avinor.no/globalassets/_microsite/ais- portal/aip-sup/en_sup_a_2020_001_en.pdf for å få nærmere informasjon om hvor restriksjonsområdene er og hvordan du søker om  tillatelse.

Restriksjonsområdene gjelder også fotografering og filming fra lufta. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har innført forbud mot bruk av luftbårne sensorer fra og med 24.2.2020 til og med 24.3.2020. Dette inkluderer all fotografering og filming fra luften. Det er anledning å søke til NSM om dispensasjon fra forbudet dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner til det. Søknad må inneholde en beskrivelse av behovet, geografisk område og tidsrom, og fremmes til NSM på luft@nsm.no. NSM vil saksbehandle søknader og gå i dialog med Forsvaret for å anmode om eventuelt samtykke. I tillegg er det et krav at ingen skjermingsverdig informasjon blir eksponert ved informasjonsinnhentingen

Mer informasjon om dette finner du på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sine nettsider: https://www.nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/fysisk-sikring/foto-fra-lufta/

Hvilke fylker og kommuner blir direkte berørt av øvelsen:

Nordland fylke
Kommuner: Narvik, Lødingen, Evenes, Sortland, Andøy, Vågan og Hadsel.

Troms og Finnmark fylke
Kommuner: Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana, Nesseby og Sør- Varanger.

Informasjon til befolkningen

Åpenhet og god informasjon er viktig for oss. På https://forsvaret.no/coldresponse finner du oppdatert informasjon om øvelsen.

Skal du ut på veiene i de berørte områdene, bør du sjekke trafikkmeldinger og planlegge turen din ut fra det. Skulle du møte på en militær kolonne på veien, er det viktig å huske på at de militære sjåførene kan ha begrenset sikt.

Operativ trafikkinformasjon vil ligge på vegvesen.no/trafikk. Veitrafikksentralen Nord informerer løpende om hendelser og situasjoner på Twitter. Trafikanter og andre berørte kan også ringe Veitrafikksentralen Nord på telefon 175.

Statens vegvesen vil ha direkte kontakt med særlig berørte parter i forkant av øvelsen. Det vil være informasjon på Statens vegvesens nettsider og vi vil aktivt informere via media.