FACT Midt-Troms er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms (SPHRMT), Bardu, Dyrøy, Ibestad og Senja kommune. Teamet består av ansatte fra både kommunene og SPHRMT og kan dermed tilby tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, på ett og samme sted.

Vi er tverrfaglig sammensatt av spesialist i psykiatri/psykologi og andre faggrupper slik som ergoterapeut, sykepleier, vernepleier, sosionom og brukerspesialist. Ansatte i teamet kan ha ulike spesialiseringer og videreutdanninger.

FACT-teamet i praksis

  • Praktisk hjelp og veiledning til for eksempel bolig, økonomi, helseutfordringer, sosial nettverksbygging og støtte til hverdagslige gjøremål

  • Hjelp der folk lever sitt liv

  • Poliklinisk og oppsøkende behandling og oppfølging etter faglige retningslinjer

  • Nært samarbeid med andre instanser, for en helhetlig tjeneste

  • Oppfølging av sykdoms- og symptomutvikling

  • Forebygging av tilbakefall

  • Hjelp og støtte til pårørende

  • Recovery-orientert tilnærming.Recovery er en personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdning, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet og muligheter til å vokse, utvikle seg og gir økt livskvalitet.

Hvem kan få et tilbud fra FACT-teamet?

Du må være over 18 år og folketallsregistrert i Bardu, Ibestad, Dyrøy eller Senja kommune.
FACT Midt-Troms sin målgruppe retter seg mot personer som har en kjent diagnose eller der det er behov for ytterligere kartlegging og utredning. Behandlingen er et tilbud til de som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer og som trenger hjelp på flere områder i livet.
De som er i målgruppa til FACT har ofte behov for hjelp og bistand fra mange instanser. De har kanskje ikke hatt tilstrekkelig nytte av de ordinære tjenestene. De kan ha opplevd at det er mange instanser å forholde seg til, som ikke er samkjørte og det kan være vanskelig å møte opp til avtaler. Det kan være behov for langvarig og samordnet hjelp og oppfølging fra flere tjenester og fagpersoner. 

FACT skal på ulike måter bidra til at de som er i målgruppa kan leve livet sitt så godt som mulig. FACT-teamet skal sørge for helhetlig behandling og individuell oppfølging i tråd med personens behov og ønsker, i samarbeid med vedkommende og pårørende.

I stedet for at de må forholde seg til mange instanser vil de aller fleste tjenester gis fra teamet. I de tilfellene der andre tjenester bidrar, skal teamet koordinere disse og ha et overordnet ansvar for behandlingen og oppfølgingen. 

Henvisning og vurdering

Henvisning til FACT Midt-Troms sendes til inntaksteamet ved
SPHR Midt-Troms via fastlege eller annen behandler i spesialisthelsetjenesten.

Pårørende, ulike tjenester i kommunene, spesialisthelsetjenesten og andre kan ta kontakt med FACT-teamet for drøfting.

FACT-teamet har kjernetid mandag til fredag fra kl. 0800-1530

Telefonnummer:
FACT Midt-Troms: 777 55 271

Dersom du ikke får svar kan du ringe sentralbordet til SPHR Midt-Troms:
777 54 700

For mer informasjon om FACT:

NAPHA-Hva er FACT
Helsedirektoratet