Utførelse

Til utførelsen av brøyting og strøing ligger det noen sentrale krav og retningslinjer. Ved vedvarende snøvær vil maksgrensen for tørr snø være 15 cm og for våt snø 12 cm dybde. Ved ekstremvær vil disse grensene kunne avvikes for å opprettholde fremkommelighet på sentrale og kritiske veistrekninger og plasser. For strøing, høvling o.l. gjelder egne grenseverdier for når det skal iverksettes tiltak.

Henvendelser i forhold til vintervedlikehold rettes til Dyrøy kommune på tlf 77 18 92 00, evt. til enhetsleder teknisk på tlf 485 00 826. Mail kan sendes til postmottak@dyroy.kommune.no.

For utførelsen av vintervedlikeholdet gjelder vedlikeholdsstandard for fylkesveger, utgitt av Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1996-10 (jfr vedlagte utdrag i pkt 3) justert til kommunale krav for Dyrøy kommune.

Veiene skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen samt sikre tilstrekkelig veigrep for trafikantene.

Snødybde

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor:

Start ved snødybde

Ferdig utbrøytet innen

Tørr snø

Våt snø

Tørr snø

Våt snø

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

6

4

15

12

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Dyrøy kommune kan sette krav om at nærmere angitte veier skal brøytes først.  Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes etter avtale med Dyrøy kommune. Ved snøvær om natta skal hele veinettet være gjennombrøytet innen kl 06.00. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå.  Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er 15 cm.

Brøyting

På dagtid, kl. 0600-2200:

 • Brøyting igangsettes etter de krav som er satt i tabell punkt 2.1 og ut fra en vurdering av værmeldingen.

Om natten, kl. 2200-0600:

 • Under normale værforhold brøytes ikke kommunale veier om natten. Ved så vanskelige værforhold at veien kan bli uframkommelig, f.eks. ved store snøfall eller kraftig vind/snøfokk, skal brøyting utføres. Det skal imidlertid ikke legges opp til bedre standard om natten enn på dagtid. Framkommeligheten kan derfor periodevis bli dårligere om natten enn på dagtid.
 • Ved snøvær om natta skal veiene være gjennombrøytet innen kl. 0600. Utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl. 0700, og på søn- og helligdager til kl. 0900.

Brøyting av fortau og gang-/sykkelveg skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Utløsende standard snøfokk:

 • Tiltak settes i verk når snøskavler som kan komme overraskende på en bilfører strekker seg over mer enn halve vegen.

Kommentarer:  Hovedmålsettingen for brøytingen er at vegen skal være farbar for biler som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under vanskelige værforhold må det aksepteres at denne målsetningen i perioder ikke overholdes.

Målsetningen medfører at det kan være nødvendig å ta hensyn til veiens geometri ved praktisering av standarden. En vei med bratte bakker blir raskere ufremkommelig enn en vei i flatt terreng. I tiden mellom kl. 22.00 og 06.00 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. Fortau/gangbane skal brøytes minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i veibanen. Det må på dagtid være mulig å trille barnevogn på fortauet/gangbanen.

Snø- og isrydding

Snø- og isrydding (herunder snø- og ishøvling), snørydding i veikryss etter brøyting. Bortkjøring av snø etter behov.

Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av ryddingen etter at veien er ferdig brøytet, er vist i tabellen nedenfor.

Oppgaver

Krav

Snø- og issåle:

 

Maksimal tykkelse

10 cm

Fjernes innen

3 døgn

Rydding i veikryss innen

1 døgn

Maksimal spordybde skal ikke overstige 5 cm. Tykkelsen på snø- og issåle skal ikke overstige 10 cm. Ved fotgjengeroverganger og i kryss skal ikke snøopplegg hindre sikten slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner.

Strøing (veigrep og friksjon)

Det skal strøs dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. Tiltak iverksettes i henhold til tabellen nedenfor:

Punktstrøing

Start ved

Fullføres innen

µ < 0,25

4,0 t

µ er friksjonskoeffisient før tiltak iverksettes.

Punktstrøing foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler. Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25).  Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss. Fortau/gangbane skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Strøing skal også utføres på busslommer.  Når friksjonskravene tilsier det, skal punktstrøing være utført innen morgen- og ettermiddagstrafikken starter, henholdsvis kl. 0600 og 1500.

Gang- og sykkelveg og fortau

Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørebanen.

Brøyting: Gang- og sykkelveier og fortau skal være gjennombrøytet innen kl 06.00. Ved snøfall mellom 0600 og 2200 skal brøyting igangsettes etter tabell i pkt. 2.1.

Strøing: På gang- og sykkelveger og fortau skal partier med is være strødd innen kl 06.00 eller etter 2 timer når friksjonen er mindre enn 0,3. Gang- og sykkelveger deles inn i en strødd del og en ikke strødd del etter nærmere instruks.

Kommentarer:

 • All strøing skal alltid avsluttes på et oversiktlig sted, slik at trafikantene i god tid kan se hvor den slutter.
 • Det skal ikke strøs med sand på rette, flate strekninger, med mindre vegkryss eller annet gjør strøing nødvendig.
 • En friksjonskoeffisient på 0,25 betyr at en bil med hastighet 60 km/t vil kunne stanse på ca. 60 meter.

De kommunale bilveiene i Dyrøy strøs med sand i svinger og bakker ved behov. Gangveier strøs med en sammenhengende stripe på den ene siden. Det er for at det skal være mulig å bruke spark på motsatt side. Vær obs på at strøsand kan bli vasket vekk av regnet. Under noen forhold tiner sanden ned i isen, eller det fryser is oppå sanden, slik at det kan være glattere enn det ser ut til.

Snø i private avkjørsler og på naboeiendommer til offentlig veg

Vedlikehold av det kommunale veinettet kan medføre at snø, is, strøsand o.l. havner på naboeiendommene som følge av brøyting, kosting o.l. Dette ansees å være innenfor definisjonen av den såkalte tålegrensen i naboloven (Grannelova §2).

Bakgrunnen for dette er at nytteverdien for eiendommer som grenser til den kommunale vegen har av at vintervedlikeholdet gjennomføres, vurderes større enn grunneiers ulempe ved at snøen blir lagt på den private grunnen. Dette foreligger det lang praksis for.

Ved uvanlig stort snøfall gir naboloven rom for at tålegrensen utvides. I praksis betyr dette at dersom mer snø må fjernes fra vegområdet for å sikre trafikksikkerheten og fremkommeligheten, vil naboer til veien måtte tåle en større ulempe på grunn av veivedlikeholdet.

Veglova §43 sier at ansvaret for vedlikehold av privat avkjørsel tilfaller bruker eller eier. Dette innebærer at fjerning av snø/is i avkjørselen, og at krav til sikt i avkjørselen oppfylles, er eier eller brukers ansvar. Det vil dermed ikke være kommunens ansvar å fjerne snø, brøytekanter, vegetasjon eller annet som hindrer sikt eller fremkommelighet for avkjørselen.

Det er ikke tillatt å legge snø fra privat eiendom inn på offentlige veiarealer. Dette er regulert i veglova §57. Dette gjelder også om snøen i utgangspunktet er brøytet fra vegarealet og inn på privat grunn.

Fylkeskommunale veganlegg

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som har ansvaret for drift og vedlikehold av de fylkeskommunale veianleggene i Dyrøy kommune. Dette gjelder følgende veger:

 • Fv84 Rubbåsen - Skøvatn
 • Fv852 Elvevoll - Brøstadbotn
 • Fv7840 Sørfjord – Sørreisa via Espenes
 • Fv7842 Dyrøyhamn - Brøstadbotn

Henvendelser angående disse veiene og tilhørende gang- og sykkelveier må rettes til Veitrafikksentralen og/eller Troms og Finnmark fylkeskommune. Veitrafikksentralen har ansvaret for døgnkontinuerlig varsling.
 

VTS:                  175
Digital post:       postmottak@tffk.no
Telefon TFFK:   77 75 50 00