For å forberede oss på en situasjon der færre helsepersonell skal ivareta et økende antall syke, eldre og pleietrengende, har vi behov for både nok sykehjemsplasser og boenheter tilrettelagt for heldøgns omsorg.

Sju nye leiligheter i en egen bolig stod klar høsten 2020, og planleggingen av en ny moderne Sykehjemsfløy har pågått over lengre tid. Nå er byggingen av sykehjems fløyen i gang, tomt er gravd ut, og snekkere er i gang med forberedende arbeid i gammelt bygg for å tilpasse sammenføyninger og tekniske installasjoner.

Den nye avdelingen skal stå klar høsten 2022, sammen med varemottak og dagsenter. Utvidelse av gjenværende avdelingers fellesarealer står da for tur, sammen med opprettelse av avdelingsvise skyllerom, personalrom og mottakskjøkken. Planen er at pasientene skal flyttes over til ny avdeling og evt. noen av de nye omsorgsleilighetene under renoveringen.

Når hele prosjektet er ferdig i 2023 vil vi ha et moderne sykehjem med 24 sengeplasser og 7 boenheter tilrettelagt for heldøgns omsorg. Romslige fellesarealer i tillegg til et dagsenter i bygget vil innby til sosialt samvær både for interne og eksterne. Det etableres fornuftige logistikkløsninger for å hente/levere varer og tøy. Medisinrommet oppgraderes. I tillegg planlegges sansehager mellom avdelingene. Dette vil sette kommunen i stand til å gi trygge og gode tilbud til de innbyggerne også i framtida. Vi gleder oss!