Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget/økonomiplanen/betalingssatser og gebyrregulativet må gis skriftlig innen 14.12.2021 kl 23:59
og kan sendes til postmottak@dyroy.kommune.no.

Kunngjøringen skjer i henhold til forvaltnigslovens § 37.

Formannskapets vedtak 30.11.21
Rådmannens innstilling og saksframlegg
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Tiltaksoversikt drift