Barnehagen har for tiden 2 avdelinger, der en av avdelingene er småbarnsavdeling. Vi tar imot barn i alderen 10 mnd. - 6 år.

Opptaket gjelder fra uke 33 (12. august) og fram til barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Barnehagen har løpende opptak, det vil si at alle får plass. Alle som vil trenge barnehageplass i løpet av barnehageåret oppfordres likevel å søke til hovedopptaket, slik at avdelingene har best mulig oversikt over antall barn og barnegruppene i ulike årskull.

Det må leveres 1 skjema for hvert barn det søkes opptak for. Søk elektronisk her.

Opplysninger om barnehagen og barnehageplass finner du også her: http://www.dyroy.kommune.no/barnehage

For eventuelle spørsmål knytta til søknaden, kontakt Dyrøy barnehage v/styrer Marit Kastnes - telefon 911 38 821 / 922 12 053