I Dyrøy omsorgssenter med tilhørende avdeling på Sjøvegan bor de svakeste innbyggerne i kommunen. Disse pasientene er i stor risiko for alvorlig sykdom og i verste fall død, om Koronasmitten rammer.  

For å forebygge smittespredning til våre pasienter, har vi over noen dager informert besøkende at de må vurdere sin helsetilstand før de gjennomfører besøk.

Det henstilles til besøkende å være særlig oppmerksomme på egen tilstand før besøk gjennomføres, i denne sammenheng også med tanke på om du kan ha vært i kontakt med smittede, eller i risikoområder. Gjennomføres besøket, skal grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasientene overholdes. Er du usikker på noe, kontakt sykehjemmet FØR besøket.

Åpne arrangementer i Omsorgssenteret og ved avdelingen på Sjøvegan avlyses

Ved lukkede arrangementer skal det gjøres en vurdering vedrørende hvem som sendes for å gjennomføre arrangementet i henhold til generelle anbefalinger fra Helsedirektoratet (se vedlegg).

Vi ønsker fortsatt å gjennomføre trivselstiltak i omsorgssenteret og ved avdelingen på Sjøvegan i den grad vi anser det som forsvarlig sett opp imot den til enhver tid gjeldende situasjon. Vi ber om at alle tar innover seg alvoret i situasjonen, og etterlever retningslinjene som er beskrevet.