Det samme gjelder for fradeling av tomt innenfor de sonene som er merket med mulighet for boligbygging i kommuneplanens arealdel. Her ligger også endel sentrale kriterier til grunn (se utsnitt fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel). Disse områdene er merket med grønt i arealplankartet og navngitt LSB1-LSB13. Plassering og vurdering av disse områdene er gjort gjennom planarbeidet med arealdelen.

Dersom du ønsker fradeling utenfor kommunale felt eller de LSB-områdene som er beskrevet i arealplanen må det søkes om dispensasjon fra formål  planen. Dette er søknader som skal behandles individuelt, og skal også på høring hos statlige og regionale sektormyndigheter. Dette gjør at saksbehandlingstiden vil være forholdsvis lang, og utfallet av søknaden usikker.