Derfor har kriseledelsen i Dyrøy kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav c, besluttet å innføre følgende midlertidige tiltak for å begrense utbredelse av Covid-19: * Alle som kommer til Dyrøy etter reiser i Oslo og Viken skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 9. mars 2020. * Personer som berøres av dette tiltaket skal varsle smittevernkontakter i Dyrøy kommune. * Personer med fritidsbolig/hytte i Dyrøy som ikke allerede er i kommunen, skal ikke komme til Dyrøy. Vår helsetjeneste er ikke dimensjonert for å håndtere flere enn de fastboende. Tiltakene gjelder i første omgang frem til 26.3. Ny forskrift om karentene Viser også til ny forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden, gjort gjeldende 13.03.2020, med virkning for personer som har ankommet Norge etter 27.02.2020. * Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. Hva betyr å være i karantene? * En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Lenke: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287 Lokalt smittevernteam: Karl Johan Olsen, Helse og omsorgssjef Tlf: 915 35 349, karl.olsen@dyroy.kommune.no Anette Jørgensen, Helsesykepleier Tlf: 990 98 768, anette.jorgensen@dyroy.kommune.no Krisestab i Dyrøy kommune er satt. Kriseledelse: Marit A. Espenes (ordfører) 91 33 55 74