a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > Teknisk > Artikkel

Vannverksutbygging

Utbyggingen av Dyrøy vannverk planlegges videreført i tråd med tiltakene som fremgår av «Hovedplan vann». Planen har ligget til høring og skal sluttbehandles (vedtas) i PNU og kommunestyret. Planen beskriver tiltak som foreslås utført i perioden 2018 – 2022.

Tiltak sanering og forsterking av ledningsnett i sentrumsområdet skal igangsettes i oktober og ferdigstilles medio 2019.

Dette tiltaket gjennomføres for å øke kapasiteten på vannforsyningen gjennom Brøstadbotn sentrum, mot Finnlandsnes, Espenes og Betholmen.  Økt kapasitet er nødvendig for å tilfredsstille krav til brannvannuttak og for å kunne videreføre (utvide) kommunal vannforsyning til innbyggere som i dag har privat vannforsyning.

Ny vannledning inkl. tilhørende kummer/infrastruktur skal bygges fra Elvetun skole  v/X-fylkesvei, fram langs Tverreveien forbi Coop, Utleiebygget og til X/v fylkesveien ved Nordavindshagen.  Videre skal ledningen bygges fram til barnehagen,  ned til kommunens administrasjonsbygg/pleie- og omsorgssenter.  Samtidig med at ny forsyningsledning bygges vil det bli foretatt sanering av ledninger og infrastruktur som utgår.

Utbyggingen vil tidvis føre til behov for omdirigering av trafikk spesielt langs Tverrveien.   Gang- og sykkelveier,  enkelte adkomstveier til bygninger/anlegg, boliger og parkeringsplasser ved butikker og skole vil også bli berørt i en viss grad.  Det ventes også oppstå behov for endringer/utskiftninger i eksisterende stikkledninger (vannforsyningen) til boliger/bebyggelse som berøres av utbyggingen.

Enhet teknisk legger til grunn at utbyggingen skal utføres på en måte som skaper minst mulig hindringer for innbyggerne.  Likevel vil det oppstå kortere perioder med f.eks. omdirigering/omkjøring av trafikken inn mot sentrum, noe endringer i gang-sykkelveier og begrensning i parkeringsmuligheter.  Under sammenkoblinger av ledningsstrekk/tilknytninger i kummer mm vil det måtte foretas avstenging av vannforsyningen. Så langt mulig vil det bli lagt ut løpende informasjon om dette på kommunens hjemmesider.

Nærmere informasjon om utbyggingen kan fås ved henvendelse til enhet teknisk.