a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Målgruppe


Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Pris for tjenestenBrosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Serviceerklæring

Regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.


Lover

Forvaltningsloven

Praktiske opplysninger

Skjema


PDF document
ODT document


Søknad om TT-kort

Vedlegg

Legeerklæring

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Pleie- og omsorgstjenesten,
Dyrøytunet 5,
9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Andre opplysninger