a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Ny i Dyrøy > Artikkel

Tiltak i Kulturplanen: Det frivillige Dyrøy

Det er høysesong for årsmøter i lag og foreninger. Dyrøy kommune oppfordrer alle til gjøre seg kjent med innholdet i den nye kulturplanen, og bruke årsmøtene til å diskutere hvordan vi sammen kan arbeide for å nå felles målsetninger.

Leste du den første artikkelen om den nye Kulturplanen for Dyrøy kommune? Teksten beskrev bakgrunn og overordnede mål for den neste tiårsperioden. Hvert enkelt kapittel skal også få en egen presentasjon her på kommunens nettside. Her begynner vi med noen utdrag fra kapittel 7, som særlig berører lag og foreninger.

Hvordan er ståa i dag?

De frivillige organisasjonene leverer et svært viktig bidrag til kulturlivet i Dyrøy. De ivaretar mange viktige funksjoner i vårt lokalsamfunn; merking og rydding av turløyper, registrering og guiding til kulturminner, kultur- og fritidsaktiviteter til alle aldersgrupper, arkivering og digitalisering av lokalhistorie m.m. Mange av de store fritidsaktivitetene og besøksattraksjonene i kommunen drives frem av frivillige, eksempelvis idrettsarrangementer og festivaler. Sammen med de mange små frivillige organisasjonene gir de et rikt tilbud til kommunens innbyggere. Noen foreninger er både kulturaktører selv og økonomiske bidragsytere til andre. De har som en del av sitt formål å dele av sitt overskudd. Frivilligsentralen i Dyrøy har blitt et viktig tilskudd til det frivillige arbeidet i kommunen. Sentralen har selv noen aktivitetstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner, men er også en viktig aktør som koordinerer og tilrettelegger for frivillig arbeidsinnsats.

Hvordan vil vi ha det i framtida?

Det frivillige kulturtilbudet må være åpent for alle. Deltakelse og opplevelse betyr mye for den enkeltes livskvalitet og for samfunnet som helhet. Et aktivt fritidstilbud er helt avgjørende for at nye innbyggere skal bli kjent og oppleve tilhørighet i lokalsamfunnet. Lag og foreningers status i samfunnet, og deres bidrag til inkludering, må løftes fram. Å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom er et felles ansvar. Fritidstilbudet til barn og ungdom i Dyrøy er i stor grad knyttet til frivillig innsats. Dette gjelder spesielt idrettstilbudet i kommunen. Men også innenfor sang og musikk er det frivillige initiativ stort.

Generelt kan det søkes mer midler fra ulike støtteordninger til lag og foreninger i Dyrøy. Også frivillig aktivitet krever økonomiske resurser. I tillegg må offentlige stimuleringstiltak tilpasses behovene til frivillig sektor. Kommunen må gi forutsigbare rammevilkår til sektoren, for eksempel i form av tilskudd, møtelokaler, nødvendige arealer med mer.

Dyrøy kommune har mange rom for kultur, forstått som bygg og anlegg for kultur, idrett, friluftsliv m.m. Hvem har et godt dansegulv, hvem har et bra kjøkken, hvor kan man øve med band? Vi håper flere vil leie og låne ut sine hus til nye grupper som har behov. Dyrøy kommune og lag og foreninger kan i større grad søke offentlig støtte til anlegg, både bygging og renovering. Det finnes ordninger for kulturbygg, også grendehus. Mange hus har store vedlikeholdsbehov.

STRATEGI – DET FRIVILLIGE DYRØY

VI VIL

Synliggjøre mangfoldet og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere

SLIK GJØR VI DET

 • Et digitalt lag- og foreningsregister basert på lagenes opplysninger i Brønnøysundregisteret.
 • Arrangere «frivillighetsmarked», bidra til bytte av tjenester.
 • Bruke deltakelse i frivillig kulturaktivitet som middel til involvering og integrering av også nye innflyttere.
 • Sette aktivt oppsøkende virksomhet mot nye og gamle innbyggere som krav for å motta «Aktivitetsstøtte» fra kommunen.
 • Fortsette arbeidet med frivillige for å oppnå felles målsetninger i lokalsamfunnet.

VI VIL

Gi gode rammebetingelser for frivilligheten

SLIK GJØR VI DET

 • Tilpasse stimuleringstiltak til lag og foreningers behov, ikke alle trenger økonomisk støtte.
 • Samarbeide med Frivilligsentralen om tilgang til møte/aktivitetslokaler for lag og foreninger.
 • Gjennom Frivilligsentralen ha et godt samspill og koordinere aktiviteter mellom de frivillige, og mellom frivillige og det offentlige.
 • Øke potten for Aktivitetsstøtte, eventuelt etablere fond i samarbeid med private.
 • Tilrettelegge fysiske områder for frivillig aktivitet.
 • Utvikling av turstier i friluftsområder.

VI VIL

Øke og effektivisere samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger

SLIK GJØR VI DET

 • Arrangere årlige møter med kommunen og frivillig sektor. For å kartlegge behov og mulige samarbeidstiltak.
 • Påvirke lag til å skape en god organisasjonskultur med viktighet av å benytte de elektroniske verktøy som ligger på nett.
 • Videreutvikle samarbeidet mellom frivilligsentralen, kulturkontoret og folkehelsekoordinator.
 • Gi råd og veiledning til det frivillige kulturlivet.
 • Koordinere tiltak og aktivitet mellom de forskjellige lag, bidra til informasjonsflyt.

Fullstendig versjon av tekstene finner du her i Kulturplan for Dyrøy kommune 2015-2025.