a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > VOX Dyrøy > Aktuelt > Artikkel

Tiltak for å skape vekst og utvikling

Kommunen og næringslivet jobber mot felles mål om utvikling av Dyrøy. I forstudiet «Næringsvennlig kommune» etterlyser begge parter bedre samarbeid og felles oppfatning av roller og ansvar. Nå iverksetter rådmannen mange tiltak.

«Næringsvennlig kommune» anbefales gjennomført i alle omstillingskommune, fordi god kvalitet på kommunens tjenester og forvaltningspraksis er viktig for næringslivets utviklingsevne.

 

Prosjektet gjennomføres i tre faser

- Forstudie som er en statusbeskrivelse gjennom en spørreundersøkelse mot politikere, næringsaktører og administrasjon om kommunens samlede tilbud til næringslivet. I forstudiet engasjeres en ekstern prosjektleder, med støtte fra en intern ressurs i kommunen.

- Forprosjekt som består i å utrede og planlegge tiltak basert på tilbakemeldinger fra forstudiet. I denne fasen skal det være en intern prosjektleder og en ekstern prosessveileder.

- Hovedprosjekt der de planlagte tiltak fra forprosjektet gjennomføres.

Dyrøy kommune har gjennomført fase 1 (forstudie). Hovedfunn fra denne ble presentert under Dyrøyseminaret i september, og er lagt fram for administrasjon, formannskap og omstillingsstyre. Fase 2 er bestilt og finansiert, i tråd med handlingsplanen kommunestyret har vedtatt.

 

Kort oppsummert

- Alle er enige om at Dyrøy kommune kan bli mer næringsvennlig. Alle snakker om møteplasser, komme ajour med planverk, klarere roller og ansvarsfordeling, noe som gir større forutsigbarhet og langsiktighet i næringsutviklingen.

- Alle ser behovet for bedre kommunikasjon, bedre nettsider og enklere søknadsprosedyrer hvor det er en mer felles oppfatning om hvem som skal gjøre hva.

- Alle ønsker at kommunen blir mer proaktiv, det eksemplifiseres med at man i større grad skal bli en «ja»-kommune som har fokus på muligheter, og ikke på problemer og begrensninger.

- Det er forskjeller i hvordan aktørene oppfatter situasjonen og hvem som har oppfølgingsansvaret. Dette kan medføre at partene venter på hverandre i stedet for å ta initiativ. Dermed blir også vurderingene til den enkelte gruppe forskjellig.

 

Tilbakemeldinger fra næringslivet

- Næringslivet savner en mer aktiv næringsstrategi fra kommunen, basert på aktiv dialog.

- Næringslivet er ikke fornøyd med skjemaopplegg og veiledning.

- Behov for større fokus på gjennomføring av selve saksbehandlingsprosessen, fra registrering av søknader, til behandling og gjennomføring

- Behov for en mer felles oppfatning blant politikere, administrasjon og næringsliv om roller og ansvar.

- Behov for bedre dialog gjennom felles arenaer, flere bedriftsbesøk.

 

Tar fatt på oppgaven

Rådmann Tore Uthaug som har bestilt forstudiet og nå går i gang med forprosjektet, er offensiv i møte med utfordringene.

- Hovedkonklusjonen i rapporten er klar; Dyrøy må bli mer næringsvennlig. Det pekes på et forbedringspotensial som krever bevisst prioritering for å bli realisert. Vi tar nå fatt på oppgaven. Enkelte ting kan løses raskt, andre tiltak krever mer tid og forarbeid. Vi har for eksempel ny nettside oppe før årsskiftet. Vi skal jobbe med punkt for punkt i rapporten, sier Uthaug.

- Kommunen ønsker å være en god samarbeidspartner for det lokale næringslivet. Nå skal vi jobbe med å bli en enda mer næringsvennlig organisasjon, og vi skal bidra til å legge til rette for de muligheter for næringsutvikling som kommunen har, sier ordfører Marit Alvig Espenes (Ap). 

Det understrekes at det er de kommunale oppgaver med mål om å bli mer næringsvennlig som rapporten omhandler, ikke hva næringslivet kan gjøre for å bli bedre. Samtidig dokumenterer forstudien at mye går bra, og dermed ikke trenger større endringer. Eksempelvis var 70 prosent av de spurte fra næringslivet som hadde hatt kontakt med kommunen de siste årene, meget fornøyd med Servicetorget i Dyrøy kommune.

Hele rapporten kan lastes ned her.