a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Tilskudd til tilpasning av bolig

Generelt

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/vilkår

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Husbanken

Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det enkleste er å registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Skjema

Skjema


Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
NAV Dyrøy
Telefon:
772 85 310
Telefaks:
772 85 311
Epost:
nav.dyroy@nav.no
Nettadresse:
http://www.dyroy.kommune.no
Postadresse:
Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn
Besøksadresse:
Dyrøytunet 2

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2016-01-06 13:09