a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Tekniske hjelpemidler - utlån

Generelt

Beskrivelse

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hjelpemiddeldatabasen
Nav Hjelpemiddelsentral
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Partnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Serviceerklæring

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Lover

Folketrygdloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om hjelpemiddelsentralene

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Den som formidler hjelpemidlene i kommunen er Inger Martinsen. Treffes på tlf 77 18 92 80 på tirsdager.

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Pleie- og omsorgstjenesten
Telefon:
993 67 541
Telefaks:
771 89 210
Epost:
tove.utmo@dyroy.kommune.no
Nettadresse:
http://www.dyroy.kommune.no
Postadresse:
Dyrøytunet 5 9311 Brøstadbotn
Besøksadresse:
Dyrøytunet 5

Andre opplysninger