a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Skolefritidsordning (SFO)

Generelt

Alternativt navn

SFO

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

SFO skal legge tilrette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. SFO skal gi omsorg og tilsyn. 

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Søknadsfrist er 25.mai.  Inntaket skjer før skoleslutt i juni og gjelder for neste skoleår.

Kriterier/vilkår

SFO har åpent

1.økt:  07.00 - 08.45

2.økt:  12.50 - 14.30

3.økt:  14.35 - 16.30

Pris for tjenesten

Se betalingssatser på nettsida.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Serviceerklæring

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga


Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Regelverk for SFO
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

Praktiske opplysninger

Skjema

Skolefritidsordningen - Ny plass

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger