a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Informasjon til berørte grunneiere

Skilting av turstier i Dyrøy 2019

Vedlagt følger informasjon til grunneierne i følgende område: Brøstadbotn- Espenes- Hompan- Rundkollen- Børingsområdet- Finnfjellet- Skoglund- Solbakken- Rydningen og Fossmo.

Midt-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider med å sette friluftsliv i på dagsordenen, og Dyrøy er en av våre medlemskommuner. I forbindelse med det landsomfattende «Turskiltprosjektet» fikk Midt-Troms Friluftsråd tildelt midler via Gjensidigestiftelsen og Troms fylkeskommune til å kunne skilte og tilrettelegge utvalgte stier i hver av våre medlemskommuner. «Turskiltprosjektet» har (i korte trekk) som mål både å begrense slitasje - og bidra til økt ferdsel, gjennom tilrettelegging, kanalisering av ferdsel og vedlikehold av utvalgte turruter.

Etter samarbeid med ressurspersoner i Dyrøy kommune har friluftsrådet fått innspill på ønsket område der det er ønskelig med standardisert skilting av turløyper. Det innledende arbeidet ble koordinert av Midt-Troms Friluftsråd. Friluftsrådet har kartlagt løyper og laget forslag til skiltplan etter samarbeid med Frivilligsentralen i Dyrøy.

Midt-Troms Friluftsråd ønsker derfor tilbakemelding/bekreftelse fra grunneierne om det kan skiltes på deres eiendom i forbindelse med Turskiltprosjektet i Dyrøy, jfr. vedlagt kart. Berørte grunneiere fikk i løpet av våren/forsommeren 2018 tilsendt forslag til grunneieravtaler i det berørte området. Vi ber om en tilbakemelding innen 31.07.2019.

Dersom vi ikke får noen tilbakemeldinger fra de berørte grunneiere innen oppgitt frist, anser vi at det ikke foreligger noen innvendinger mot skilting i det aktuelle området. Dyrøy kommune vil da starte opp med skilting fra august 2019.

Se vedlagt pdf for kartutsnitt og planlagte turruter: 

Dersom det skulle være noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss i Friluftsrådet.

Med hilsen

Ingvild Blomseth Helgesen

Prosjektmedarbeider Midt-Troms Friluftsråd