Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet

For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av:

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Skoler og barnehager ble stengt fra 12. mars kl 18.00 til 26. mars, i første omgang. Skolebarn har ikke fått fri. Det gis ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Informasjon om dette får dere direkte fra skolen. 

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:
Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere barn i barnehage og skole t.o.m. 4. klasse. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. De som trenger et slikt tilbud, tar kontakt med rektor eller styrer i barnehagen. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig unger i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning.

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra 12.3. og foreløpig ut april 2020.

Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige.

Helsepersonell som omfattes av forbudet
Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c.

Andre tiltak:

 • Kommunehuset stenges for besøkende. Henvendelser foretas pr. e-post og telefon. Det vil være noe redusert bemanning. 
 • Det er ilagt besøksrestriksjoner ved Dyrøy omsorgssenter fra og med kl 18:00 torsdag 12. mars. Dette innbefatter streng adgangskontroll for besøkende.
 • Dagsentertilbud innstilles inntil videre.
 • Kulturskoleaktivitet, idrettshall, svømmebasseng, bibliotek og ungdomsklubb stenges inntil videre.
 • Alle offentlige arrangement avlyses.
 • Helsepersonell spesielt, men også øvrige ansatte i kommunen bes om ikke å utsette seg for smitte, det vil si å følge reiseråd og å unngå større arrangement etc. etter oppdaterte råd og veiledning fra FHI.
 • Det nedlegges forbud mot kommunale tjenestereiser.
 • Lag og foreninger, befolkning inkl. barn og unge oppfordres til å begrense sosial aktivitet.
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng underlegges samme vurdering og anbefales avlyst.
 • Risikogrupper som særlig er utsatt for alvorlig forløp av coronainfeksjon oppfordres å unngå sosial kontakt, unngå arrangementer og ikke utsette seg for smitterisiko. Det er disse som ved sykdom vil kreve særskilt helsehjelp og kan føre til overbelastning av helsevesenet om alle blir syke samtidig.

Risikogrupper er definert som:

 • Eldre over 65 år
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-kar sykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
 • Personer som røyker har også mulig en høyere risiko for alvorlig forløp av Koronavirus
 • Man anbefaler alle å unngå møter, sosiale sammenkomster av større grupper
 • Ungdom spesielt anmodes også å følge oppgitte råd og anbefalinger, da disse også vil kunne bidra å spre smitte ved sosiale sammenkomster, spesielt utenfor kommunen.

Har du spørsmål, oppsøk pålitelig informasjon på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no først.