a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Avfall - renovasjon av husholdningsavfall

Generelt

Alternativt navn

Renovasjon

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Henteordning:

- Restavfall, der våtorganisk avfall (matavfall) leveres sammen med annet brennbart ikke gjenvinnbart avfall: tilsølt
papir, plast, matrester. Dunk med svart lokk.
- Papir/papp/kartong, der rent papir, papp, skylt drikkekartong leveres sammen. Dunk med blått lokk.
- Sekk for plastemballasje, der skylt plast legges i sekken og sekken settes ut når den er fylt opp, sammen med dunkene
på tømmedag.

Bringeordning:

Grovavfall leveres til mottaksstasjon (Espenesveien bak bensinstasjon), åpent tirsdag i oddetallsuker (uke 1,3,5 osv), fra kl.15 til 18.

Målgruppe

Privathusholdninger

Alle husholdninger omfattes av ordningen.

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.


Betalingssatser renovasjon

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Tømmekalender finner du her:

http://www.senja-avfall.no/index.php/no/min-renovasjon


Partnere

Senja Avfall IKS

Serviceerklæring

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall


Lover

Forurensningsloven

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Les mer på www.dyroy.kommune.no/kildesorteringsguide.4470062-109020.html.

Andre opplysninger