a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen for en barnehageplass (se betalingssatser).

Gratis kjernetid for 3, 4 og 5åringer fra 1. august 2016

Fra 1. august 2016 har alle 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Søknadsskjema

For å søke om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid i barnehagen bes det om at vårt elektroniske skjema blir benyttet.

Beregning av inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Grunnlaget er summen av “Lønn og tilsvarende ytelser” sammen med “Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv.” på selvangivelsen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden

Selvangivelsen(e) for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.  

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.

Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt, lønnsslipp og hvor lenge arbeidsforholdet varer. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.

Søknadsfrist og vedtak

Søknadsfristen for å få innvilget reduksjon fra og med 1. august i barnehageåret er 1. juni. Søknader som sendes inn etter denne fristen vil bli behandlet fortløpende og vedtak vil gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Foresatte må søke på nytt for hvert barnehageår.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er siste selvangivelse, eventuelt lønnslipp (bekreftelse på start og lengde på arbeidsforhold må vedlegges). Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig.

Betaling av kost (matpenger) kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon er inkludert i prisen i vedtaket.

Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Foreldre kan klage på vedtaket.

Foreldrebetaling - Utdanningsdirektoratet

Ved spørsmål – ta kontakt med: Enhetsleder barnehage - 771 89 300.

Artikler med samme tema