Bruk av tilbud i skole og barnehage

Hensikten med stengingen av skole og barnehage er å redusere smittespredning. For å kunne få et tilbud knyttet til samfunnskritiske funksjoner presiseres følgende

  • Begge foresatte må ha en samfunnskritisk funksjon.
  • Det finnes ingen andre muligheter for barnepass
  • Arbeidsgiver må kunne bekrefte at foresatte har disse funksjonene.

Om et tilbud skal utløses må alle disse punktene være tilstede. Dette innebærer feks at ansatte som jobber hjemmefra, i turnus, deltid eller av andre grunner ikke utløser et absolutt behov, ikke vil ha krav på et tilbud. Dyrøy kommune vil kontakte arbeidsgivere for å innhente nødvendige bekreftelser der slik bekreftelse ikke er mottatt. Dette gjøres for å i størst mulig grad redusere risiko for spredning.

Forbereder økt behov

Dyrøy kommune har inngått ett samarbeid med Mellem bo- og omsorg på Mellem gård. Dette for å frigjøre kapasitet på sykehjemmet. Vi har allerede flyttet en avdeling fra sykehjemmet til Mellem gård, på denne måten vil vi være best mulig forberedt på å møte eventuelle behov i den lokale helsetjenesten. I denne sammenheng vil vi takke pasienter, pårørende og ansatte for et utmerket samarbeid knyttet til flytteprosessen. 

Bruk av kirkeklokker

Bispemøtet og kirkerådets arbeidsutvalg har vedtatt et koronaunntak som bestemmer hvordan kirkeklokkene kan brukes. Vedtaket er slik:

Bispemøtet og kirkerådets arbeidsutvalg anbefaler at man lokalt vurderer å ringe helgen inn i 5-10 minutter lørdag kl. 17, som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn. Bispemøtet og Kirkerådets arbeidsutvalg forutsetter videre at den vanlige høytidsringing i tilknytning til høytidene opprettholdes, og dermed gjennomføres i påsken, i tråd med lokale tradisjoner.