For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Dyrøy kommune 25.03.20 vedtak etter smittevernloven §4-1 første ledd, bokstav d:

§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen

Dette medfører at:

Alle som ankommer Dyrøy kommune etter opphold i Oslo/Viken-området ilegges hjemmekarantene i 7 dager fra 25.03.20, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

  1. Vedtaket omfatter personer som har hatt et opphold i Oslo/Viken som overstiger 24 timer.
  2. Vedtaket omfatter alle som har ankommet kommunen etter 18. mars og gjelder fram til og med 31.3.20 eller til det blir opphevet. Vedtaket vil kunne forlenges.
  3. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  4. Dyrøy kommune kan dispensere fra vedtaket for bedrifter som rammes uforholdsmessig mtp. personell (etter søknad).

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge.

Helsedirektoratet vurderte 10.03.20 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. Som angitt tidligere har Folkehelseinstituttet angitt at epidemien på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Dette er etter vår vurdering ikke tilfellet for Dyrøy kommune. I den nåværende situasjonen er det derfor vår vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i Dyrøy kommune.

Kriseledelsen i Dyrøy kommune anser vilkårene i Smittevernloven § 4-1 bokstav d som oppfylt. Tiltakene er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom og motvirke at den blir overført. Vedtaket er nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Folkehelseinstituttet har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. Vedtaket er derfor etter Dyrøy kommunes vurdering forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Dyrøy kommune vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en allmenn medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til smittevernet i kommunen. Dette for i så stor grad som mulig å kunne opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen. I det ligger det også at Universitetssykehuset Nord Norge skal ha så gode forutsetninger som mulig for å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen i opptaksområdet.


Dyrøy kommune 25.3.20
Marit A. Espenes, ordfører i Dyrøy kommune