Forbud mot å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.
Regjeringa har i dag vedtatt en forskrift som bestemmer at personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å oppholde seg der. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader, tillates. Dette medfører at de som oppholder seg på hytte i Dyrøy, og som er folkeregistrert i annen kommune, må returnere til sin hjemkommune umiddelbart.
Ny forskrift

Kritiske samfunnsfunksjoner 
Barn av personell med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud. Her følger nærmere info om hvordan dette skal tolkes.

Foreldrebetaling – barnehage/SFO
Statlige myndigheter gjorde 12.3.20 vedtak om stenging av barnehager og skoler/SFO.
Vi forventer nærmere statlige føringer knyttet til foreldrebetalinger og vil komme tilbake til dette når vi har noe mer konkret.