a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord etter jordloven

Generelt

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Jordloven inneholder bestemmelser om vern av dyrka og dyrkbar jord. Det kan søkes unntak fra bestemmelsen.

Noen søknader innebærer midlertidig omdisponering, f.eks. skogplanting, produksjon av juletrær og pyntegrønt, golf-baner og campingplasser, mens andre innebærer varig omdisponering, bl.a. oppføring av bygninger og anlegg.

Målgruppe

Grunneiere og andre som kan dokumentere at de disponerer en eiendom.

Kriterier/vilkår

Kommunen kan gi samtykke til omdisponering når ”særlege høve” foreligger. Meningen med formuleringen er å få fram at dyrka og dyrkbar jord skal ha sterkt vern. Dispensasjon kan gis etter en samlet vurdering hvor det kan legges vekt på godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet, det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi og om arealet kan føres tilbake til jordbruksproduksjon. 

Det er ikke nødvendig med samtykke til omdisponering når bruken av jorda tar sikte på jordbruksproduksjon, eller når det dreier seg om omdisponering av annet areal enn dyrka og dyrkbar jord. Jordbruksproduksjon er all planteproduksjon i jordbruk og hagebruk der jorda blir brukt som vekstmedium. Begrepet omfatter videre bygninger som er direkte knyttet til driften av eiendommen, samt våningshuset. Oppføring av for eksempel kårbolig krever imidlertid omdisponeringssamtykke. 

Pris for tjenesten

Ingen kommunale gebyr


Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er ikke utarbeid standard skjema. Det må formuleres en egen søknad, som må inneholde:

  • Navn og adresse
  • Gnr og bnr
  • Omsøkt areal i dekar
  • Formål
  • Beliggenhet og beskaffenhet på arealet som søkes omdisponert

Vedlegg

Det må vedlegges kart som viser beliggenhet og utstrekning av det arealet som søkes omdisponert.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Kommunen går gjennom søknaden, og dersom denne er korrekt behandlet blir den tatt opp som sak i plan og naturutvalget.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstansen er fylkeslandbruksstyret. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkeslandbruksstyret.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk
Telefon:
467 49 134
Telefaks:
771 89 210
Epost:
postmottak@dyroy.kommune.no
Nettadresse:
http://www.dyroy.kommune.no
Postadresse:
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Besøksadresse:
Dyrøytunet 1

Andre opplysninger