a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Næringsutvikling - Lån og tilskudd

Generelt

Tema

- Næring

Beskrivelse

Utviklingsfondet skal bidra til å legge til rette for kompetanseheving, oppstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Dyrøy kommune.

Målgruppe

Næringsdrivende.

Følgende aktiviteter prioriteres:

- Utviklingsprosjekter, samarbeidsprosjekter og prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom.

Det kan ikke gis tilskudd til gjeldssanering eller som driftstilskudd

Kriterier/vilkår

For alle prosjekter/tiltak der støtteberettige kostnader (tilskuddsgrunnlaget) utgjør opp til kr. 300.000,- skal søknad om støtte sluttbehandles av Dyrøy kommune

Samlet støtte fra utviklingsfondet skal ikke overstige følgende fastsatte grenser:

Investeringsstøtte 25 %

Konsulentbistand 50 %

Nettverk/samarbeidstiltak 50 %

Støtte til opplæring 40 % / 75 %

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Serviceerklæring

Regelverk

Kommunale retningslinjer for praktisering av kommunalt utviklingsfond, vedtatt i kommunestyremøte 5.10 04, er utarbeidet på bakgrunn av "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms"

Forskrifter

Retningslinjer utviklingsfond

Vedtekter

Vedtekter - kommunalt utviklingsfond

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt Dyrøy kommune v/tiltakskonsulenten

tlf. 771 89 241 mob. 91 30 45 46.

Skjema

Vedlagte skjema fylles ut. I tillegg må det skrives en enkel forretningsplan der det nærmere fremgår hva det søkes om, samt øvrige opplysninger som har relevans til søknaden.
Søknadsskjema utviklingsfond

Vedlegg

Relevante vedlegg som har betydning for søknaden vedlegges. Dette kan f.eks. være regnskap, budsjett, etc.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Søknadene fremlegges fortløpende formannskapet som har møte ca. hver 3. uke.

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Søknad behandles fortløpende av tiltakskonsulenten

Saksbehandlingstid

Ca. 3 uker

Klagemulighet

Etter forvaltningslovens §28 annet ledd kan vedtak fattet av formannskapet påklages til kommunestyret. Når vedtak er truffet av kommunestyret som 1. instans, er fylkesmannen klageinstans. Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.

Etter kommunelovens §59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe avgjørelse truffet av formannskapet eller den kommunale administrasjon inn for fylkesmannen til kontroll av avgørelsens lovlighet.

Andre opplysninger