a photo 20
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kulturplan

Kommunestyret vedtok 16.2. en ny kulturplan for Dyrøy kommune. Sammen med det frivillige kulturlivet vil vi skape gode kulturelle opplevelser og møteplasser.

Elever ved 8. klasse på Elvetun klargjør kunstverk
Elever ved 8. klasse på Elvetun klargjør kunstverk. Foto: Gert-Jan Zeestraten

Det utvidede kulturbegrepet ligger til grunn for planen. Det vil si at man tenker både på tradisjonelle kunst- og kulturuttrykk, lag og foreninger, museer og kulturvern, sang og scene, det fysiske miljøet med idrett og friluftsliv, folkehelseperspektivet, barn og ungdom, fritid og tilgrensende samfunnsområder. Planen vil derfor være et overordnet styringsverktøy for hele kulturfeltet. For å få til det har vi valgt å være mål- og handlingsorienterte. Planen skildrer derfor mer enn 170 tiltak for de neste ti årene.

Kultur bidrar til et kvalitativt rikere lokalsamfunn. Kultur gir helse og livskvalitet og er en arena for mestring, inkludering og utvikling. Kultur skaper viktige sosiale møteplasser og er en viktig del av oppvekstmiljøet for barn og unge. Et lokalsamfunn som kan tilby sine innbyggere varierte kulturtilbud, vil trolig også være mer attraktivt for bosetning. Derfor har Dyrøy nå vedtatt fem overordnede mål for kulturlivet i Dyrøy kommune:

  • I Dyrøy skal vi satse på kultur for å skape trivsel og god folkehelse.
  • Kulturlivet i Dyrøy skal være for alle.
  • Den frivillige virksomheten skal gjennom lag, foreninger og menighet prioriteres, stimuleres og støttes.
  • Kulturtilbudet skal speile kulturarven, styrke lokaltilhørigheten og samtidig være nyskapende og synlig.
  • Øke satsingen på kunst.

Det er allerede igangsatt tiltak på Elvetun skole for å ivareta det sistnevnte målet; et kunstverk som er skapt denne uken i samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og 8. klasse avdukes fredag 6. mars. Ta turen innom og se!

Kommunen ser at frivillige lag og organisasjoner er helt sentrale når det gjelder å utvikle et godt kulturtilbud i kommunen. Kommunen verdsetter dette viktige arbeidet. Derfor har de også en sentral plass i kulturplanen. Det er et ønske at planen skal være et godt verktøy for alle som er involverte i kulturfeltet i Dyrøy.

Kulturplanen består av to deler. Del 1 presenterer overordnet status for kulturfeltet i Dyrøy, mens del 2 går mer i dybden i de ulike temaene.

I planarbeidet har det blitt lagt vekt på medvirkning ved å invitere lag/foreninger og representanter for det frivillige kulturlivet, profesjonelle kulturaktører, kommunens egne kulturarbeidere m.fl. til å uttale seg underveis. Det er også åpnet for å gi innspill via kommunens nettsider og sosiale medier. Den offisielle høringsrunden gikk fra 24.11.14 til 19.1. 15. Dokumentet som nå presenteres, er både samlende og dynamisk. Det har også et forbedrings- og utviklingspotensial. Kulturplanen har alt å tjene på å bli utfordret og bli gjenstand for debatt i årene som kommer.

Les Kulturplanen her (trykk på lenken) eller last ned dokumentet du ser under.