a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Kommunalt viltfond

Generelt

Tema

- Natur og miljø

Beskrivelse

Fondet er bygget opp på blant annet fellingsavgifter for elg og inntekter fra omsetning av fallvilt.

Målgruppe

Lokale lag/foreninger og organisasjoner, enkeltpersoner og kommunen selv.

Kriterier/vilkår

Overskuddet fra fondet skal disponeres til å:

- forebygge skader fra hjortevilt på landbruksnæringen,

- tiltak til å fremme viltforvaltningen generelt,

- til styrking av kunnskapen om viltet og

- bedring av jaktorganisering i kommunen.

Pris for tjenesten

Ingen kommunale gebyr


Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknader må beskrives nøye og sendes Dyrøy kommune.

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Alle søknader vil bli behandlet og skal avgjøres av viltutvalget

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Før klagen sendes til klageinstansen, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klageinstansen.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk
Telefon:
467 49 134
Telefaks:
771 89 210
Epost:
postmottak@dyroy.kommune.no
Nettadresse:
http://www.dyroy.kommune.no
Postadresse:
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Besøksadresse:
Dyrøytunet 1

Andre opplysninger