a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Jordleie

Generelt

Tema

- Næring
- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Kommunen arkiverer kopier av jordleieavtaler og kan formidle kontakt mellom gårdbrukere og grunneiere.

En god og gjensidig leieavtale er viktig for at et leieforhold skal fungere godt over tid. Avtalen bør absolutt være skriftlig og omfatte alle forhold som kan skape konflikt.

Målgruppe

Gårdbrukere og grunneiere

Kriterier/vilkår

Dersom en jordleieavtale inngås for mer enn 10 år, må saken behandles som en delingssak etter jordlovens § 12 og leieavtalen skal også behandles etter konsesjonsloven.

Etter forpaktingsloven § 2 annet ledd, plikter eier og leier å gi melding til kommunen om jordleieforhold som omfatter mer enn 5 daa. Driveplikt etter konsesjons- og odelslovens regler kan oppfylles ved skriftlig jordleiekontrakt på minst 10 år.

Pris for tjenesten

Ingen kommunale gebyr.


Serviceerklæring

Regelverk

Statens landbruksforvaltning har hvert år undersøkelser om jordleiepriser i kommunene, og har ut fra dette utarbeidet veiledende statistikk.


Forskrifter

Priser på jordleie i jordbruket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Jordleiekontrakten inngås og partene beholder en kopi hver. En kopi sendes til kommunen for registrering og arkivering.

Det er ikke krav om at avtalen skal tinglyses.

Kopi av avtale sendes til: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

Skjema

Forslag til jordleieavtale

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk
Telefon:
467 49 134
Telefaks:
771 89 210
Epost:
postmottak@dyroy.kommune.no
Nettadresse:
http://www.dyroy.kommune.no
Postadresse:
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Besøksadresse:
Dyrøytunet 1

Andre opplysninger