Prøvesvar oppdatert pr. 13/1-2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

206

205

0

1

Ibestad

313

303

0

10

Lavangen

235

232

0

3

Salangen

561

557

1

4

Totalt       

1315

1297

1

18

Karantene

Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:
Kartlegging karantene Dyøy kommune

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Testing

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Ta kontakt med legekontoret i Dyrøy og Sørreisa i åpningstiden fra kl 08:30, telefon: 778 75 100(Sørreisa)/77189250(Dyrøy). Testing foregår fra kl. 12:30 ved frivilligsentralen i Sørreisa.

Plikt for innreisende å teste seg - innen 24 timer!

Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres innen 24 timer fra grensepassering, og da enten ved grensen/flyplassen eller ved ankomst kommune. 

Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger evt. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft. Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon til Dyrøy. Det vil ved test innen 24 timer bli brukt PCR test.

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Det kan ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør derfor også ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri. 

Vaksinering i Dyrøy

Vaksinering gjennomføres ukentlig etter nasjonale føringer for prioriterte grupper. Per 15.01.21 er det gitt 14 vaksiner. Vaksinering vil fortsette i takt med at vi mottar vaksiner til kommunen. Innbyggere vil bli kontaktet personlig når deres tur i køen nærmer seg. Det er ikke nødvendig for innbyggere som er folkeregistrert i kommunen å kontakte oss for vaksinering.

Vaksinering av personer med midlertidig opphold i Dyrøy: Personer som ikke er folkeregistrert eller som ikke har fastlege i kommunen (Sørreisa og Dyrøy legekontor) og som har underliggende sykdommer og er definert til å være i risikogruppen for covid-19, bes registrere seg ved hjelp av dette skjemaet. Helsepersonell vil ta kontakt med den enkelte for å kartlegge og gjøre avtale om vaksinering.

Regjeringens nye anbefalinger for alle i hele landet gjeldende fra 4-19 januar

Vi minner om innførte strenge nasjonale smitteverntiltak og endringer i covid-19-forskriften. Link til de nye anbefalingene følger her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Den oppdaterte forskriften kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunene trenger også tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskelig for kommunene å håndtere mange lokale utbrudd samtidig, sier Høie.

Følgende regler (forskrifter) gjelder for hele landet. Det er straffbart å ikke overholde disse: 

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt fra 04.01)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt fra 04.01)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt fra 04.01)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt fra 04.01)

For Dyrøy gjelder i perioden 4-18 januar også følgende

 • For barnehagen gjøres ingen endringer, foreldre leverer og henter i yttergang, smitteverntiltak vurderes og tilpasses fortløpende. Informasjon sendes til foreldre jevnlig.
 • Skolen holdes åpen, men rødt nivå for smitteverntiltak i ungdomsskolen.
 • Besøk i skolen av utenforstående bør reduseres til det aller mest nødvendige. Det må i slike tilfeller gjøres avtale med skoleledelsen. Møter gjennomføres fortrinnsvis digitalt.
 • Kulturskolen har ikke fysiske tilbud i perioden (egen info sendt foreldre)
  • Ungdomsklubben holder stengt
 • Biblioteket og nordavindshagen stenges for besøkende.
 • Vi anbefaler at lag og foreninger utsetter sine aktiviteter til etter den 18.januar
 • Idrettshall og svømmehall er ikke åpen for bruk på kveldstid.
  • Aktiviteter utendørs må vurderes i forhold til ovenstående anbefalinger
 • Vi anbefaler at private treningsstudioer stenger i perioden
 • Dyrøy omsorgssenter:
  • I henhold til regjeringens retningslinjer for sosial kontakt, bør besøk ved Dyrøy omsorgssenter reduseres til det strengt nødvendige i perioden. Det gjøres unntak for besøk til kritisk syke pasienter. Eventuelle besøk avtales med den aktuelle avdelingen i forveien.
 • Administrasjonsbygget er bemannet, men flere saksbehandlere vil være på hjemmekontor i perioden. Fysiske møter med saksbehandlere må avtales på telefon i forkant. Forespørsler kan rettes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00.

Regjeringen har vedtatt å forlenge reglene for sykepenger og omsorgspenger i unntaksforskriften under koronasituasjonen utover 31.12.20

 • Sykepenger ifbm covid 19 fravær forlenges i første omgang til 31.03.20.
 • Omsorgsdager (syke barn dager):
 • Foreldrenes kvote dobles i 2021.
 • Rett til omsorgspenger når Skole eller bhg er stengt som følge av pandemien.
 • Rett til omsorgspenger etter kvoten er brukt opp dersom skole eller bhg er stengt. Dette gjelder enten stengingen er lokalt eller nasjonalt besluttet. Ved lokal stenging må det legges frem dokumentasjon på stengingen.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver.