For tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing er det lovbestemt eller gjort lokalt vedtak om at gebyrene skal settes slik at kommunens utgifter dekkes fullt og helt opp fra gebyrinntekter.

I budsjettet for 2023 er det foreslått en justering av de kommunale avgifter. Gebyrinntektene skal sikre at kommunen oppnår full kostnadsdekning ved å levere disse tjenesten, men kan ikke overstige dette. Differanser mellom gebyrinntekt og kostnad ved å levere tjenesten skal derfor avregnes årlig. Går selvkostområdet i overskudd settes pengene på fond for å dekke opp eventuelle underskudd senere år. For å hindre store svingninger i gebyrene fra år til år er det fastsatt en tidsfrist på inntil 5 år for avregning av selvkostfondene.

Justeres årlig
Med bakgrunn i endringer i kommunens utgifter og inntekter justeres gebyrene årlig. Det som påvirker gebyrene mest rentekostnader, økte strømutgifter og en den generelle lønns- og prisstigningen. I selvkostberegningen skal investeringskostnadene ikke være avhengig av hvilken finansieringsform som er valgt (bruk av lån eller egenkapital). Det beregnes derfor en kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad) for alle investeringskostnadene. I beregningen skal 5-årig fastrente legges til grunn. Når lånerenten øker såpass mye som det har gjort det siste året er dette isoler sett den største årsaken til økning i gebyrene.

Det vil variere hvilket utslag disse endringene får på de ulike tjenestene, men utslagene er oftest likevel størst innenfor vann- og avløpstjenestene. Vann- og avløpstjenestene er noe av den viktigste infrastrukturen en kommune har, og det har vært gjennomført store investeringer for å sikre kommunens innbyggere trygge og gode tjenester. Med store investeringer er disse områdene særlig følsom for endringer i renten. 

Formannskapets innstilling til gebyrendringer for 2023 er som følger:

  1. Abonnementsgebyret for vann økes med 34 % fra 3.050 kr til 4.083 kr. Forbruksgebyret økes med 30 % fra 18,01 kr/m3 til 23,38 kr /m3.
  2. Abonnementsgebyret for avløp reduseres med 41 % fra 1.046 kr til 617 kr. Forbruksgebyret reduseres med 43 % fra 5,78 kr/m3 til 3,31 kr /m3.
  3. Gebyret for slamtømming økes med 25 % fra 1.019 kr til 1.274 kr.
  4. Renovasjonsgebyret reduseres med 7 % fra 2.631 kr til 2.447 kr.
  5. Feieavgifta økes med 23 % fra 450 kr til 555 kr.  Årsavgiften er pr pipe for bolig og fritidsbolig/bolig benyttet som fritidsbolig.

Alle gebyrsakene skal endelig vedtas av kommunestyret den 08.12.22.
 

Forslaget er på høring til 7. desember, og innspill eller kommenterer sendes til
Dyrøy kommune på epost til adressen: postmottak@dyroy.kommune.no, og merkes "Budsjett 2023".