a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Valg 2019:

Godkjente lister kommunestyrevalg 2019

Valgstyret godkjente listeforslag og kandidater for det kommende kommunestyrevalget 2019 i møte 9. mai. Følgende lister er godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Høyre
  • Fremskrittspartiet

De godkjente listene er lagt ut til offentlig gjennomsyn, jf. valglovens § 6-7, på kommunehuset og biblioteket. De legges også ut som PDF-fil på denne artikkelen.

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Også valgstyrets vedtak om å innvilge eller avslå søknader om fritak kan påklages etter denne bestemmelsen.

Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene. Bakgrunnen for bestemmelsen er å forebygge ugyldige valg ved å rette opp eventuelle feil før valget. På den måten vil man slippe å være usikker på om valget vil bli gyldig eller ikke.

Registrerte partier kan også klage etter denne bestemmelsen, selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i valgloven kapittel 13. Selv om det ikke er noe lokallag som har stilt liste i den aktuelle kretsen (med eventuell fare for forveksling), kan jo partiet like fullt ha interesse av å beskytte sitt navn.

Departementet er klagemyndighet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, men klagen skal sendes inn først til valgstyret i Dyrøy. Dersom valgstyret/fylkesvalgstyret ikke tar klagen til følge, vil det altså være departementet som må avgjøre klagen.

Valgstyret i Dyrøy
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn