a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding

Generelt

Tema

- Næring

Beskrivelse

Lokaler i tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal godkjennes. Frisør- og hudpleievirksomhet må oppfylle de samme hygienekravene, men trenger ingen godkjenning, bare melding.

Det stilles krav om at de hygieniske forholdene er tilfredsstillende og at virksomheten forebygger overføring av smittsomme sykdommer. Virksomheten må godkjennes/meldes til kommunen ved oppstart, ved utvidelse eller ved vesentlige endringer.

Det er egne krav til solarier, se forskriften om strålevern.

Ansvarlige for daglig drift og ansatte med kundekontakt ved solarier må fra 1. januar 2016 ha bestått en kunnskapsprøve.

Målgruppe

Personer som ønsker å starte, overta eller flytte

  • frisørsalong
  • hud- og fotpleiesalong
  • solstudio
  • tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Kriterier/vilkår

Det stilles krav til

  • lokaler
  • rutiner for internkontroll
  • rutiner for å unngå smitteoverføring

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Serviceerklæring

Regelverk

Forvaltningsloven
Folkehelseloven kap. 3
Smittevernloven
Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.
Strålevernforskriften §§ 36, 37 og 38

Lover

Folkehelseloven
Forvaltningsloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.
Strålevernforskriften

Forskrifter

Solarieprøve

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om godkjenning eller å utarbeide melding. 

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Kommunen vil vurdere om det er behov for befaring eller gransking av virksomheten og kan pålegge at forhold blir rettet eller at virksomheten stanses. Tvangsmulkt kan ilegges i samsvar med lov om folkehelsearbeid § 15. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan godkjenningen trekkes tilbake.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger