a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

Generelt

Tema

- Næring
- Natur og miljø

Beskrivelse

Etter naturmangfoldsloven vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadet av rovvilt. Døde eller skadede dyr skal undersøkes av Statens naturoppsyn. I de tilfeller hvor dyr er forsvunnet på beite og en ikke kan finne kadaveret for å fastslå dødsårsaken, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen mener at det er svært sannsynlig at tapet skyldes rovvilt.

Med husdyr menes bl.a. sau, geit, storfe
Med rovvilt menes gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

Målgruppe

Husdyreiere

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Fylkesmannen i Troms.

Serviceerklæring

Regelverk

Se naturmangfoldloven § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt


Lover

Naturmangfoldloven

Forskrifter

Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), se lenke under.

Skjema

Elektronisk søknadssenter.


Elektronisk søknad om rovvilterstatning

Søknadsfrist

Skjemaet må være fylt ut og sendt innen 1. november i tapsåret. Det kan imidlertid være situasjoner som gjør det vanskelig å overholde fristen. Søknader som kommer inn etter fristen, blir avvist dersom du ikke på forhånd har avtalt noe annet med Fylkesmannen.

Klagemulighet

Det vil være tre ukers klagefrist på vedtak om erstatning. Klagen skal sendes til den som fattet vedtaket. Kommunen kan være behjelpelig med å utforme klagen. Klagen må vise til hva som klages på, og hva som ønskes endret på.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk
Telefon:
467 49 134
Telefaks:
771 89 210
Epost:
postmottak@dyroy.kommune.no
Nettadresse:
http://www.dyroy.kommune.no
Postadresse:
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Besøksadresse:
Dyrøytunet 1

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2016-01-06 13:08