a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste

Fra 1. januar 2008 ble barneverntjenesten et interkommunalt samarbeid mellom Dyrøy og Sørreisa kommune. Hovedkontor er i Sørreisa, og alle som jobber i tjenesten er ansatt i Sørreisa kommune. Barneverntjenesten holder til i 2. etasje i Sørreisa kommunehus, men vil også ha kontordager på kommunehuset i Dyrøy.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Sørreisa kommune,
Storveien 20,
9310 Sørreisa
Besøksadresse: Sykehjemsveien 41 (kartutsnitt)
Barnevernleder: Anne Lise Skadal - 992 04 912
Telefon (sentralbord Sørreisa): 77 87 50 00*
Telefon (sentralbord Dyrøy): 77 18 92 00
Tjenestemobil:   
Anne Lise Skadal Barnevernleder 992 04 912
Christin Strøm Grongstad Barnevernkurator 992 04 921
Lucie Kristin Johansen Barnevernkurator 992 04 640
Liss Karin Fjellseth Barnevernkurator 992 04 998
Maren Juul Miljøterapeut 992 04 742

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Logo fosterhjemBarnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Vi samarbeider i de fleste saker med foreldrene, helsesøster, barnehage, skole, PPT eller BUP. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner en i Lov om barneverntjenester.

Disse kan i hovedtrekk listes opp i følgende punkter:

 • Råd og veiledning til foreldre som er i en vanskelig situasjon
 • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
 • Om nødvendig sette inn omsorgstiltak utenfor hjemmet

Meldinger til barneverntjenesten

Barnevernet er pliktig til å undersøke meldinger fra helsesøster, skole, barnehage, PPT, lege, BUP eller privatpersoner som omhandler barn og ungdom som har det vanskelig. Dersom du er usikker på om du bør melde en sak til barneverntjenesten, kan du ta kontakt med oss for å diskutere saken anonymt. Det vil si at du ikke forteller navnene på foreldrene eller barna som din bekymring gjelder.

Det skjer ofte at det er foreldrene selv som tar kontakt og ber om hjelp til seg selv og/eller til barna sine. Barneverntjenesten ser på dette som en ordinær melding, og går inn med undersøkelse og eventuelt tiltak også i disse sakene.

Undersøkelsen kan ende med at saken blir henlagt eller at familien får ulike hjelpetiltak. Barnevernet er pliktig til å vurdere og eventuelt prøve ulike hjelpetiltak før eventuell omsorgsovertakelse blir iverksatt.

Mulige hjelpetiltak

De vanligste hjelpetiltakene er:

 • Råd og veiledning
 • Støttekontakt eller leksehjelp
 • Besøksfamilie/avlastning til ett eller flere av barna
 • Barnehageplass
 • Økonomisk støtte til ulike formål som kommer barna til gode
 • Miljøarbeider i hjemmet

Omsorgstiltak

Dersom ikke hjelpetiltak fører fram, eller at barna lever under slike forhold at hjelpetiltak ikke anses som et alternativ, kan barneverntjenesten bringe saken inn for Fylkesnemnda for sosiale saker i Troms og Finnmark og foreslå at omsorgen for barna blir tatt fra foreldrene.

Fylkesnemnda avgjør dette og dersom omsorgen blir tatt fra foreldrene, er det følgende plasseringsmuligheter:

 • Barne- eller ungdomshjem
 • Fosterhjem
 • Andre institusjoner som kollektiv eller skoler

Vakttelefon for fosterforeldre

Vakttelefonen er ment som en beredskap i nødssituasjoner utenom vanlig arbeidstid. En nødssituasjon kan være en akutt problemstillinger som oppstår i forhold til fosterbarnet, som dødsfall i nær familie, vold eller akutt sykdom. Veiledningen vil være av en slik karakter at fosterforeldre kan stå i den aktuelle situasjonen, til påfølgende arbeidsdag, hvor dere kan få bistand fra det kommunale barnevern eller tilhørende fosterhjemstjeneste.

Telefonnummeret du skal ringe hvis du opplever en akutt krise er: 466 15 900

Alarmtelefonen for barn og unge - tlf 116 111

Den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon som er åpen når kontorene til barneverntjenesten er stengt.

Det er mange gode grunner for å etablere en Alarmtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

 • alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de er i krise 
 • 116 111 er gratis 
 • alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge 
 • også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen

Les mer på http://116111.no/.

Logo - Alarmtelefonen 116111

Barnevernet.no

Barnevernet.no ble opprettet for alle som jobber innen/ studerer eller ønsker informasjon om barnevernet i Norge.

Siden drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og kvalitetssikres av en referansegruppe bestående av representanter fra KS, NOBO, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening, Barneombudet (assosiert medlem) og Ski barneverntjeneste.

På nettstedet vil studenter og fagmiljø o.a. innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til bl.a forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata.