a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Aktivitetsstøtte
Allemannsretten
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Autorisasjonsbevis for plantevernmidler
Avfall - renovasjon av husholdningsavfall
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - oppføring av ny bolig
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagmamma - godkjenning
Digital postkasse

E
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Ettersøk av vilt

F
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Frisklivsentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helsestasjon
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven
Jordleie

K
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal garanti for lån
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunalt viltfond
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Melding til barnevernstjenesten
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Næringsutvikling - Lån og tilskudd

O
Omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord etter jordloven
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pleie i livets sluttfase
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - offentlig
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Restskatt - betaling og innkreving

S
Salgsbevilling alkohol
Sammenføyning av eiendom eller festegrunn
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skjenkebevilling alkohol
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Slamtømming
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til tilpasning av bolig
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Veivedlikehold

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp