Priser og gebyrer 2021

Kommunestyret har i møte 10.12.20 vedtatt følgende betalingssatser for kommunale tjenester i 2021:

Barnehage

Foreldrebetaling

Det betales for 11 måneder i ett barnehageår. Prisene i tabellen er pr. måned.

For tildelte plasser fra 40% til 100% oppholdstid betales det forholdsmessig andel av full sats. For delte plasser (mindre enn 100% tildelt oppholdstid) betales et tillegg på 8%.

Salg av dagplasser til barn som allerede har plass i barnehagen: Kr 210,- pr. dag. I tillegg kommer kostpenger med kr 15,- pr. dag.

Antall dager Prosent Barnehageplass
5 100% kr 3 230,-
4 80% kr 2 791,-
3 60% kr 2 093,-
2 og 3 50% kr 1 744,-
2 40% kr 1 395,-

Matpenger

Det betales kostpenger med kr 320,- pr. mnd. for 100% plass. For tildelte plasser med fra 40% til 100% oppholdstid betales det forholdsmessig andel av full sats. Satsen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen (selvkost). Her gis det ikke søskenmoderasjon.

Prosent Kostnader
100% plass kr 320,-
80% plass kr 256,-
60% plass kr 192,-
50% plass kr 160,-
40% plass kr 128,-

 

Søskenmoderasjon

For barn nummer 2 er det 30% søskenmoderasjon. Fra og med barn nummer 3 er det 50% søskenmoderasjon (barnehageloven).

Presisering: Dersom flere søsken har plass både i barnehagen og SFO, sees disse ordningene samlet m.h.t. søskenmoderasjon; dvs. at det betales full sats for 1. barn i barnehagen og 30% moderasjon for 2. barn.

Skolefritidsordningen (SFO)

Timeantall Pris
For inntil 28 timer kr 2 831,-
For inntil 20 timer kr 1 992,-
For inntil 12 timer kr 1 416,-
For inntil 6 timer kr 965,-

Prisene er pr. måned. Søskenmoderasjon videreføres med 30%. Presisering: Dersom flere søsken har plass både i barnehagen og SFO, sees disse ordningene samlet m.h.t. søskenmoderasjon.

Kulturskolen

Elevkontingent pr. semester (vår/høst):

Tilbud Pris
En elev/en type undervisning kr 1 639,-
To elever/to typer undervisning kr 2 872,-
Tre elever/tre typer undervisning kr 4 104,-
Fire elever/fire typer undervisning kr 5 333,-

Søskenmoderasjon videreføres med 30%.

Musikkbarnehage/kulturhage

Tilbud Pris
Musikkbarnehagen (førskolebarn), pris pr. barn pr. halvår: kr 414,-
Kulturhagen (1. og 2. klasse), pris pr. barn pr. halvår: kr 414,-
Instrumentleie kr 400,-

Tjenester fra Dyrøy omsorgssenter

Matsalg

Salg av mat til pensjonærer i omsorgsboligene/hybler på Dyrøy omsorgssenter.

Tilbud Pris
Middag hel porsjon kr 121,-
Middag ½ porsjon kr 78,-
Lunsj kr 35,-
Full kost kr 194,-
Utkjøring  kr 200,- pr. måned

 

Tøyvask

Tilbud Pris
Tøyvask kr 441,- pr. måned

 

Trygghetsalarm

Tilbud Pris
Trygghetsalarm kr. 340,- pr. måned

 

Korttidsopphold

Vedtatt i kommunestyremøte 18.03.02, sak 2/02:
Vederlag for opphold i institusjon følger den til enhver tid gjeldende forskrift for slikt vederlag. Vederlaget skal beregnes etter høyeste godkjente sats.

Tilbud Tidsrom Pris
Vederlag for korttidsopphold i institusjon Per døgn kr 175,-
Vederlag for dag- og nattopphold Per gang kr 95,-

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4.

Praktisk bistand

 1. I medhold av forskrifter om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, sist endret desember 2019, innføres egenbetalingsplikt for mottakere av praktisk bistand og opplæring i henhold til lov om helse- og omsorgsloven, etter abonnementssystemet.
 2. Fritak fra å betale abonnement gis ved fravær i en hel kalendermåned. Egenandel kan likevel ikke overstige kommunens kostpris for hjelp gitt innafor en kalendermåned.
Netto inntekt Abonnement pr. mnd. Hjemmel
Husstandens netto inntekt, inntil 2 G kr 210,- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §10
Husstandens netto inntekt, 2 G - 3 G kr 865,-  
Husstandens netto inntekt, 3 G - 4 G kr 1 405,-  
Husstandens netto inntekt, 4 G - 5 G kr 1 892,-  
Husstandens netto inntekt, 5 G og over kr 2 415,-  

 

Dagtilbud hjemmeboende

Tilbud Pris
Opphold, måltider og transport kr 149,- pr. gang

 

Døgnsats sykehjem

Egenbetaling pr. døgn kan ikke overstige en døgnsats på kr 1 967,-

Eiendomsavgifter

Det er vedtatt egne forskrifter om vann- og kommunal avløpsavgifter.

Vanngebyr

I. Tilknytningsavgift:

a) Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 betaler kr 67,93 pr. m².
b) Tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling og halvt beløp når vannet er satt på.
c) Minimumsavgiften settes til kr 8 152,- (tilsvarende 120 m²).
d) Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften.

II. Årsavgift:

a) Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, hoteller, kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter betaler kr 47,78 pr. m². (1 m² = 3,5 m³).
b) Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende kr 27,30 pr. m². (1 m² = 2 m³).
c) Hytter/fritidsboliger 5 733,-.

Minimumsavgift
Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) (tilsvarende 120 m²). kr 5 733,-
Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) (tilsvarende 120 m²). kr 3 276,-

d) Abonnenter som betaler vannavgift etter målt forbruk, betaler kr 13,65 pr. m³. Minimumsavgift pr. år er som beskrevet ovenfor.
e) Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10.
f) Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften.

Avløpsgebyr

I. Tilknytningsavgift:

a) Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 betaler kr 67,93 pr. m².
b) Tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling og halvt beløp ved tilknytning.
c) Minimumsavgiften settes til kr 8 152,- (tilsvarende 120 m²).
d) Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften.

II Årsavgift:

a) Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, hoteller, kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter, betaler kr 24,32 pr. m². (1 m² = 3,5 m³).
b) Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende kr 13,90 pr. m². (1 m² = 2 m³).
c) Hytter/fritidsboliger kr 1 459,-.

Minimumsavgift
Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) (tilsvarende 120 m²). kr 2 918,-
Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) (tilsvarende 120 m²). kr 1 668,-

d) Abonnenter som betaler kloakkavgift etter målt forbruk, betaler kr 6,95 pr. m³. Minimumsavgift pr. år er som beskrevet ovenfor.
e) Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10.
f) Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften.

Septiktømming

Det er vedtatt egne forskrifter om slamavgifter.

Avgift for septiktømming
Årsavgift kr 881,-
Hytter/fritidsbolig betaler avgift tilsvarende 50% av full avgift kr 441,-
Forsamlingshus kr 220,-

I tillegg kommer merverdiavgift.

Renovasjon

Renovasjonsgebyr
Årsavgift husholdning kr 2 457,-
Hytter/fritidsboliger kr 1 229,-
Forsamlingshus kr 614,-

I tillegg kommer merverdiavgift.

Regler vedr. reduksjon i eiendomsavgiftene

Vedtak i K.sak 64/89, sist endret i K.sak  69/13

1. a) De kommunale avgiftene for renovasjon, kloakk/slam og feiing beregnes ut fra følgende regler:

Botid i boligen pr. år: Avgiftens størrelse:
- over 6 måneder: Full avgift
- inntil 6 måneder: ½ avgift
- helt ubebodd Ingen avgift

Med "helt ubebodd" eiendom menes bolig som ikke kan bebos ut fra fra boligens fysiske tilstand. Enhetsleder teknisk gjør endelig vedtak i dette spørsmålet.

Kommunal  avgift  for vann- og kloakk  hytter/fritidsboliger:
- Kloakkavgift  fastsettes  til 50% av full avgift fra 2013 (k.sak72/12)
- Vannavgift      fastsettes til full avgift fra 2014 (k.sak 69/13)

Fritidsbygg med grunnflate under 8 m² fritas for renovasjonsavgift. Enhetsleder teknisk gjør endelig vedtak.

For å legge til rette for renovasjon for fritidsbebyggelse settes det opp grupper med søppelstativ på egnede plasser på renovasjonsruten som dekker hele kommunen.

b) Enslige med trygd/inntekt som ikke overstiger beløp tilsvarende minstepensjon + kr 7.000,- pr. år – innrømmes halv renovasjonsavgift fra og med 1998. 
c) Dessuten innvilges reduksjon til 1/2 avgift for kirker.
d) Avgiften settes til ¼ avgift for bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus.

2. a) I utgangspunktet omfattes samtlige eiendommer av de kommunale ordninger som er nevnt i pkt. 1 a).
b) Spesielt vedr. feiing: Fritidseiendommer som brukes mindre enn 3 mnd. pr. år fritas for feiing.
c) Teknisk etat pålegges å fremme forslag om hvilke eiendommer som bør fritas vedr. slamtømming, feiing og evt. renovasjon, der eksisterende ordninger av praktiske hensyn ikke kan gjennomføres.

Det overlates til formannskapet å gjøre endelig vedtak om fritak.

3. Der det synes særlig urimelig å anvende de vedtatte avgiftsregler, kan formannskapet vedta lempninger i avgiftens størrelse.

Feieravgift

Feieravgift
Årsavgift pr. pipe - bolig/fritidsbolig kr 450,-

I tillegg kommer merverdiavgift.

Kommunale utleieboliger

Betalingssatser

Betalingssatser for kommunale utleieboliger vises i en egen oversikt hvor grunnleie samt eventuelle tillegg framkommer. Satsene justeres årlig ihht. konsumprisindeksen.

Oversikt husleiesatser.

Bestemmelser

I. Generelt

Merk husleielovens bestemmelser når det gjelder husleieøkning, som bare kan foretas når

 1. husleien er lav sammenlignet med markedsprisen der boligen ligger (3 måneders varsling).
 2. indeksregulering med økning i konsumprisindeksen (1 måneds varsling).
  For 2019: KPI = 1,6% økning.

Arealberegningsmetode etter Husbankens regler for areal - BA.

II. Varige leieforhold.

Satser gjelder pr. mnd.:

 1. Standard BA inntil 60 m² BA 61-100 m²
  Normal 92,31 52,80
  God 98,91 58,02

   

 1. Kvadratpris på lys/varme kr 9,90 pr. m².
 2. Kvadratpris på renhold kr 7,42 pr. m².
 3. Garasjeleie fastsettes til kr 469,- pr. mnd.
 4. For møblering betales fra kr 12,29 til kr 19,58 pr. m² pr. mnd. avhengig av standard.
 5. Varsel om endringer i leiesatsen til leietakere skjer i samsvar med husleielovens regler.

Det betales depositum før innflytting på 1 månedsleie. Dette skal ved utflytting evt. dekke for mangelfullt renhold, slitasje utover normalen, restanse på husleie og lignende.

III. Kortvarige leieforhold.

Som korttidsutleie defineres leieforhold for kortere tid enn 3 mdr. Dette vil fange opp de aller fleste leieforhold i denne kategori – og majoriteten er av langt kortere tidsrom; fra 1 døgn og oppover til ”noen dager”.

 1. Hybler. Vi har 3 stk. hybler der det hyppigst forekommer slik korttidsutleie.
  *For utleie 1 – 7 dager: Månedsleie/30 x 2.
  *Utleieperiode utover 7 dager – inntil 3 mdr.: Månedsleie/30 x 1,5
 2. Øvrige boliger:
  *For utleie fra 1 dag og inntil 3 mdr.: Månedsleie/30x1,5.

Felles: Utleies inkl. strøm; dagsats = månedssats/30. Renhold ved utflytting = månedssats. Som hovedregel møblert; dagsats = månedssats/30.

Det kreves ikke depositum.

Byggesak