Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Gebyrregulativ Dyrøy kommune

Kommunestyret har i møte 18.12.18 vedtatt følgende betalingssatser for kommunale tjenester i 2019:

Beløp i (parantes) er fjorårets satser:

Barnehagesatser

Antall dgr Prosent Barnehageplass Matpenger Sum
2 40% 1 291,- (1 257,-) 128,- (128,-) 1 419,-
2 og 3 50% 1 615,- (1 571,-) 160,- (160,-) 1 775,-
3 60% 1 937,- (1 886,-) 192,- (192,-) 2 129,-
4 80% 2 583,- (2 514,-) 256,- (256,-) 2 839,-
5 100% 2 990,- (2 910,-) 320,- (320,-) 3 310,-

Det betales for 11 måneder i ett barnehageår. Prisene i tabellen er pr. måned.

For tildelte plasser med fra 40 % til 100 % oppholdstid; betales det forholdsmessig andel av full sats. For delte plasser (mindre enn 100 % tildelt oppholdstid) betales et tillegg på 8 %.

Salg av dagplasser til barn som allerede har plass i barnehagen: Kr 210,- (190,-) pr. dag. I tillegg kommer kostpenger med kr 15,- (15,-) pr. dag.

Søskenmoderasjon 30 %. Presisering: Dersom flere søsken har plass både i barnehagen og SFO, sees disse ordningene samlet m.h.t. søskenmoderasjon; dvs. at det betales full sats for 1. barn i barnehagen og 30 % moderasjon for 2. barn. Barnehageloven regulerer dessuten at det betales 50 % fra og med barn nr. 3.

I tillegg betales det kostpenger med kr 320,- pr. mnd. (320,-) for 100 % plass. For tildelte plasser med fra 40% til 100% oppholdstid betales det forholdsmessig andel av full sats. Satsen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen (selvkost). Her gis det ikke søskenmoderasjon.

Har ditt barn krav på gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling? Sjekk denne artikkelen.

Skolefritidsordninga

For inntil 6 timer 920,- Nytt satstrinn fra 1.8.19 
For inntil 12 timer 1 350,- Nytt satstrinn fra 1.8.19
For inntil 20 timer 1 900,- (1 853,-) Fra 1.8.19
For inntil 28 timer 2 700,- (2 660,-) Fra 1.8.19

Prisene er pr. måned. Søskenmoderasjon videreføres med 30%.

Kulturskolen

Elevkontingent pr. semester (vår/høst):

En elev/en type undervisning 1 564,- (1 524,-)
To elever/to typer undervisning 2 739,- (2 670,-)
Tre elever/tre typer undervisning 3 914,- (3 815,-)
Fire elever/fire typer undervisning 5 086,- (4 957,-)

Søskenmoderasjon videreføres med 30%.

Musikkbarnehage/Kulturhage

Musikkbarnehagen (førskolebarn), pris pr. barn pr. halvår: 395,- (385,-).

Kulturhagen (1. og 2. klasse), pris pr. barn pr. halvår: 395,- (385,-).

Instrumentleie 400 ,-.

Tjenester fra Dyrøy omsorgssenter

 1. Salg av mat til pensjonærer i omsorgsboligene/hybler på Dyrøy omsorgssenter:
Lunsj kr. 30,- (20,-)
Middag - inkl. kaffe/kake kr. 117,- (114,-)
1/2 porsjon kr. 76,- (74,-)
Utkjøring kr. 200,- pr. måned
Full kost kr. 188,- (183,-)

 

 1. Vask/alarm
Tøyvask kr. 428,- (428,-)
Alarm kr. 330,- (326,-)
Spesialalarm kr. 330,- (308,-)

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 1. I medhold av forskrifter om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon m.v. med endring av desember 1994, innføres egenbetalingsplikt for mottakere av praktisk bistand og opplæring i henhold til lov om sosiale tjenester, etter abonnementssystemet.

  Følgende satser benyttes:
   
  Netto inntekt Abonnement pr. mnd. Hjemmel
  Husstandens netto inntekt, inntil 2 G kr. 205,- (200,-) Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenster § 10
  Husstandens netto inntekt, 2 G - 3 G kr. 851,- (830,-)  
  Husstandens netto inntekt, 3 G - 4 G kr. 1382,- (1345,-)  
  Husstandens netto inntekt, 4 G - 5 G kr. 1860,- (1860,-)  
  Husstandens netto inntekt, 5 G og over kr. 2375,- (2375,-)  

   
 2. Fritak fra å betale abonnement gis ved fravær i en hel kalendermåned. Egenandel kan likevel ikke overstige kommunens kostpris for hjelp gitt innafor en kalendermåned.

Vederlag for korttidsopphold i sykehjemmet

Vedtatt i kommunestyremøte 18.03.02, sak 2/02:

Vederlag for opphold i institusjon følger den til enhver tid gjeldende forskrift for slikt vederlag. Vederlaget skal beregnes etter høyeste godkjente sats.

For tiden gjelder følgende satser:

 1. Vederlag for korttidsopphold i institusjon kr 165,- pr. døgn (gjeldende fra 01.01.2019 - Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4).
 2. Vederlag for dag- og nattopphold settes til kr 85,- pr. gang (gjeldende fra 01.01.2019 - Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4).

Dagtilbud hjemmeboende

Opphold, måltider og transport: kr. 147,- pr. gang (134,-)

Døgnsats for Dyrøy sykehjem

Egenbetaling pr. døgn kan ikke overstige en døgnsats på kr 1 883,- (1 828,-).

Vann- og kommunale avløp

A. Vannavgifter:

I. Tilknytningsavgift:

 1. Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 betaler kr 67,93 (67,93,-) pr. m².
 2. Tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling og halvt beløp når vannet er satt på.
 3. Minimumsavgiften settes til kr 8 152,- (8 152,-) (tilsvarende 120 m²).
 4. Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften.

II. Årsavgift:

 1. Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, hoteller, kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter betaler kr 42,- (44,15) pr. m². (1 m² = 3,5 m³).
 2. Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende kr 24,- (25,22) pr. m². (1 m² = 2 m³).
 3. Hytter/fritidsboliger 5 040,- (5.298,20,-).

Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) kr 5 040,- (5.298,20-) (tilsvarende 120 m²).
Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) kr 2 875,- (3.026,40,-) (tilsvarende 120 m²).

 1. Abonnenter som betaler vannavgift etter målt forbruk, betaler kr 12,- (12,64) pr. m³. Minimumsavgift pr. år er som beskrevet i pkt. d).*
 2. Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10.
 3. Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften.

B. Kommunale avløp:

I. Tilknytningsavgift:

 1. Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 betaler kr 67,93 (67,93) pr. m².
 2. Tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling og halvt beløp ved tilknytning.
 3. Minimumsavgiften settes til kr 8 152,- (8 152,-) (tilsvarende 120 m²).
 4. Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften.

II Årsavgift:

 1. Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, hoteller, kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter, betaler kr 46,- (57,80) pr. m². (1 m² = 3,5 m³).
 2. Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende kr 26,50 (33,08) pr. m². (1 m² = 2 m³).
 3. Hytter/fritidsboliger kr 2 760 (3 467,-).

Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) kr 5 520,- (6 934.-) (tilsvarende 120 m²).
Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) kr 3 180,- (3 970,-) (tilsvarende 120 m²).

 1. Abonnenter som betaler kloakkavgift etter målt forbruk, betaler kr 13,20 (16,52) pr. m³. Minimumsavgift pr. år er som beskrevet i pkt. d).
 2. Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10.
 3. Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften.

Det er vedtatt egne forskrifter om vann- og kommunal avløpsavgifter.

Slamavgift

Årsavgift 1 220,- (1 136,-)
Hytter/fritidsbolig betaler avgift tilsvarende 50% av full avgift 610,- (568,-)

I tillegg kommer m.v.a.

Det er vedtatt egne forskrifter om slamavgifter.

Renovasjon

Årsavgift husholdning 3 365,- (3 130,-)
Hytter/fritidsboliger 1 682,- (1 565,-)
Forsamlingshus 840,- (782,-)

I tillegg kommer m.v.a.

Feieravgift

Årsavgift pr. pipe - bolig 624,- (609,-)
Årsavgift pr. pipe - fritidsbolig 312,- (305,-)

I tillegg kommer m.v.a.

Regler vedr. reduksjon i eiendomsavgiftene

Vedtak i K.sak 64/89, endret i K.sak 60/93, 93/93, 67/94, 15/95 og 17/98. Endret i FS 18/07, K.sak 47/11, K.sak 72/12, K.sak  69/13
 

1. a) De kommunale avgiftene for renovasjon, kloakk/slam og feiing beregnes ut fra følgende regler:

Botid i boligen pr. år: Avgiftens størrelse:
- over 6 måneder: Full avgift
- inntil 6 måneder: ½ avgift
- helt ubebodd Ingen avgift

Med "helt ubebodd" eiendom menes bolig som ikke kan bebos ut fra fra boligens fysiske tilstand. Enhetsleder teknisk gjør endelig vedtak i dette spørsmålet.

Kommunal  avgift  for vann- og kloakk  hytter/fritidsboliger:
- Kloakkavgift  fastsettes  til 50% av full avgift fra 2013 (k.sak72/12)
- Vannavgift      fastsettes til full avgift fra 2014 (k.sak 69/13)

Fritidsbygg med grunnflate under 8 m² fritas for renovasjonsavgift. Enhetsleder teknisk gjør endelig vedtak.

For å legge til rette for renovasjon for fritidsbebyggelse settes det opp grupper med søppelstativ på egnede plasser på renovasjonsruten som dekker hele kommunen.

  b) Enslige med trygd/inntekt som ikke overstiger beløp tilsvarende minstepensjon + kr 7.000,- pr. år – innrømmes halv renovasjonsavgift fra og med 1998.

  c) Dessuten innvilges reduksjon til 1/2 avgift for kirker.

  d) Avgiften settes til ¼ avgift for bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus.

2. a) I utgangspunktet omfattes samtlige eiendommer av de kommunale ordninger som er nevnt i pkt. 1 a).

  b) Spesielt vedr. feiing: Fritidseiendommer som brukes mindre enn 3 mnd. pr. år fritas for feiing.

  c) Teknisk etat pålegges å fremme forslag om hvilke eiendommer som bør fritas vedr. slamtømming, feiing og evt. renovasjon, der eksisterende ordninger av praktiske hensyn ikke kan gjennomføres.

Det overlates til formannskapet å gjøre endelig vedtak om fritak.

3. Der det synes særlig urimelig å anvende de vedtatte avgiftsregler, kan formannskapet vedta lempninger i avgiftens størrelse.

Husleie utleieboliger - bestemmelser

I. Generelt

Merk husleielovens bestemmelser når det gjelder husleieøkning, som bare kan foretas når

 1. husleien er lav sammenlignet med markedsprisen der boligen ligger (3 måneders varsling).
 2. indeksregulering med økning i konsumprisindeksen (1 måneds varsling).
  For 2018: KPI = 3,5% økning.

Arealberegningsmetode etter Husbankens regler for areal - BA.

II. Varige leieforhold.

Satser gjelder pr. mnd.:

 1.  
Standard BA inntil 60 m² BA 61-100 m²
Normal 90,86 (87,79) 51,97 (50,21)
God 97,35 (94,06) 57,11 (55,19)
 1. Kvadratpris på lys/varme kr 24,74 (24,74) pr. m².
 2. Kvadratpris på renhold kr 7,30 (7,05) pr. m².
 3. Garasjeleie fastsettes til kr 461,74 (446,16) pr. mnd.
 4. For møblering betales fra kr 12,10 (11,69) til kr 19,27 (18,61) pr. m² pr. mnd. avhengig av standard.
 5. Varsel om endringer i leiesatsen til leietakere skjer i samsvar med husleielovens regler.

Det betales depositum før innflytting på 1 månedsleie. Dette skal ved utflytting evt. dekke for mangelfullt renhold, slitasje utover normalen, restanse på husleie og lignende.

III. Kortvarige leieforhold.

Som korttidsutleie defineres leieforhold for kortere tid enn 3 mdr. Dette vil fange opp de aller fleste leieforhold i denne kategori – og majoriteten er av langt kortere tidsrom; fra 1 døgn og oppover til ”noen dager”.

 1. Hybler. Vi har 3 stk. hybler der det hyppigst forekommer slik korttidsutleie.
  *For utleie 1 – 7 dager: Månedsleie/30 x 2.
  *Utleieperiode utover 7 dager – inntil 3 mdr.: Månedsleie/30 x 1,5
 2. Øvrige boliger:
  *For utleie fra 1 dag og inntil 3 mdr.: Månedsleie/30x1,5.

Felles: Utleies inkl. strøm; dagsats = månedssats/30. Renhold ved utflytting = månedssats. Som hovedregel møblert; dagsats = månedssats/30.

Det kreves ikke depositum.

Husleie utleieboliger - betalingssatser

Åpne oversikten som PDF-dokument (krever PDF-leser, f.eks Adobe Reader eller Foxit Reader).

Gebyrregulativ for plan- bygge- landbruk og matrikkel

Åpne oversikten som PDF-dokument (krever PDF-leser, f.eks Adobe Reader eller Foxit Reader).