Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Barnehage

Dyrøy barnehage er en kommunal barnehage med 3 avdelinger, som ligger sentralt på Finnlandsmoan.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Elveveien 21 (kartutsnitt)
Enhetsleder: Nina Bolle
Telefon: 92 21 20 53
Mobil avd. Slottet 47 97 45 31
Mobil avd. Smule 47 97 45 32
Mobil avd. Smørøyet 47 97 45 33
E-post: nina.bolle@dyroy.kommune.no
Barnehagebarn01.jpg Barnehagebarn02.jpg

Barnehagen ble opprinnelig åpnet i 1986 i en tomannsbolig. I 2004 ble barnehagen gjenåpnet etter en utbygging og en renovering av de gamle arealene.  I 2011 ble avdelingen Slottet åpnet. Det var opprinnelig en bolig som ble påbygd, pusset opp og tilpasset barnehagens behov. Barnehagen fremstår nå som ny, med gode fasiliteter, og med et flott uteområde.

Dyrøy barnehage skal være et sted der barna møter trygghet, utfordringer, venner, humor og lek.  Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og heim får muligheten til å utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker. Vi ønsker å være en barnehage der dere som foreldre skal være trygge på at barna har det godt.

Du kan lese mer om barnehagen om hva vi jobber med og våre mål i årsplanen.

Dyrøy har full barnehagedekning. Hovedopptaket er 1. mars. Det oppfordres å søke til hovedopptaket hvis en planlegger oppstart i løpet av påfølgende barnehageår. Det betyr at selv om en ikke planlegger at barnet skal starte før i januar i barnehageåret, så søker en allikevel til hovedopptaket. På den måten vil barnehagen kunne planlegge for hele barnehageåret på en god måte til det beste for barnet.

Kommunestyret har vedtatt løpende opptak, slik at søknader som innkommer ellers i året vil bli behandlet fortløpende innenfor normal saksbehandlingstid, som er tre uker. Det betyr, i samsvar med selve hovedopptaket, at en må søke i god tid før en ønsker at barnet skal begynne i barnehagen. 

Søknadsskjema fylles ut elektronisk.

Åpningstider

Åpningstider: 07:00 - 16:30.

Barnehagen er stengt uke 29 og 30, på julaften og nyttårsaften. Ellers er barnehagen åpen etter behov mellom jul og nyttår og i påskeuken.

Dyrøy barnehage har bemanning som holder seg innenfor lovverket med forskrifter.

Barnehageloven § 18.Grunnbemanning

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Forskrift om pedagogisk bemanning

§ 1 Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Avdelingene i barnehagen

Smule:
0-3 årsavdeling med 14 plasser, dvs 7 barn da barn under 3 år teller 2 plasser. Her jobber det en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter.

Smørøyet:
2-4 årsavdeling med 14 plasser. Antall barn vil variere ut fra alder på barna, men samme regler gjelder om barn under 3 år teller 2 plasser. Her jobber det en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter.

Slottet:
3-6 årsavdeling kan ha opp til 27 plasser. Her jobber det en pedagogisk leder og 2-3 fagarbeider/assistenter. På grunn av utvidet avdeling vil det kunne være flere enn 18 barn her og behovet for pedagogisk bemanning vil reguleres av barnehageloven med tilhørende forskrifter.
 

Plasstyper/priser

 I Dyrøy barnehage tilbyr vi plasser ut fra hele dager:

  • 2 dager (40%)
  • 2/3 dager (50%)
  • 3 dager (60%)
  • 4 dager (80%)
  • 5 dager (100%)

Betalingssatser.

Det betales for 11 måneder i ett barnehageår. Søskenmoderasjon ytes med 30% fra barn nr. 2, denne gjelder også hvis man har barn i SFO. For barn nr. 3 ytes det 50% søskenmoderasjon.

Det finnes to moderasjonsordninger for husholdninger med lav inntekt: Redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

Stortinget har vedtatt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar, og 3 040 kroner per måned fra 1. august. For barnehageåret 2019/2020 gjelder dette for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 557 333 kroner per år.

Fra 1. august 2016 har alle 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. Ordningen er fra august 2019 utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid?

Se nyheter fra barnehagen.

Se vedtekter til barnehagen.

Ønsker du mer informasjon om barnehagen eller søknaden så kan du ta kontakt med: 
Enhetsleder Nina Bolle på enten mail eller telefon.