a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Økonomisk sosialhjelp

Generelt

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Kriterier/vilkår

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som i utgangspunktet gis uten vilkår, men alle under 30 år må gjennomføre visse aktiviteter som er avtalt med kommunen, for å få sosialhjelp.

Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt: 

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • Om du har kontakt med Nav og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Når økonomisk sosialhjelp skal beregnes blir husstandens samlete inntekt trukket inn i beregningen (bortsett fra grunnstønad og hjelpestønad), sammen med hussandens boutgifter og kommunens livsoppholdssats for husstanden. Vedtak om økonomisk sosialhjelp har en tidsbegrensa varighet som framgår av vedtaksteksten. Dersom søkeren har behov for ytelser ut over vedtaksperioden må det søkes på nytt, fortrinnsvis i god tid før forrige vedtaksperiode går ut. Livsoppholdssatser: Kommunen bruker den statlige veiledende normen for beregning av livsopphold.  Dette er et beløp som kommunen beregner er nødvendig for å dekke alle husstandens faste løpende utgifter til mat, abonnementer, reiseutgifter, toalettartikler, utstyr etc.

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kvalifiseringsprogrammet
Hjelpetilbud i kommunen

Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Økonomisk stønad utbetales som regel som en kontantytelse, og det er i utgangspunktet opp til deg å disponere midlene.

Skjema

Økonomisk stønad

Søknaden sendes til

NAV Dyrøy,  Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Nav-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Nav innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger