Planområdet ligger i Sørfjorden, 20 km sør for Brøstadbotn i Dyrøy kommune. Planen omfatter eksisterende settefiskanlegg og kraftstasjon i tillegg til trase for overføringsledning av vann mellom disse.

 8xpnPohAAAAAElFTkSuQmCC

 

Hensikten med planen er å regulere eksisterende bebyggelse og virksomhet i området til næringsformål. Det ble avklart i oppstartsmøte med Dyrøy kommune at planinitiativet utløser krav om utredning etter Forskrift om konsekvensutredninger §§ 8 a) og 10 h) og vedlegg II pkt. 11 j).

Planvarselet er tilgjengelig på Dyrøy kommunes nettside www.dyrøy.kommune.no

Spørsmål om planarbeidet rettes til Norconsult på tlf. 99 74 96 41. Innspill rettes skriftlig pr. e-post til: borge.weines@norconsult.com, eller pr.post til:

 

Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad

Innen 21.04.2023