Vi inviterer til dialogforestilling "Gustava. En kvensk historie." med Trine Strand

Berit Nikolaisen fra Dyrøy historielag vil fortelle om kvener og deres kultur, også om de som bodde her i Dyrøy. 

Det vil bli servert kvenske smaker!

Velkommen

Ласкаво просимо до Language Cafe та святкування жіночого дня. Запрошуємо на діалогову виставу «Густава. Шведська історія». Де ви вивчаєте мову та історію Швеції. Беріт Ніколайсен надає історичну інформацію про квенів, а також про тих, хто жив тут, у

Дірой.

Подаємо смаки Квен!

Ласкаво просимо

Laskavo prosymo do Language Cafe ta svyatkuvannya zhinochoho dnya. Zaproshuyemo na dialohovu vystavu «Hustava. Shvedsʹka istoriya». De vy vyvchayete movu ta istoriyu Shvetsiyi. Berit Nikolaysen nadaye istorychnu informatsiyu pro kveniv, a takozh pro tykh, khto zhyv tut, u Diroy. Podayemo smaky Kven!

Laskavo prosymo