a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021-2024

Dyrøy kommune oppfordrer allmennheten til å foreslå kandidater til valget av lagrettemedlemmer og meddommere til Senja tingsrett og Hålogaland lagmannsrett. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen i Dyrøy kommune. Jf. Domstolloven §67.

Dersom du kan tenke deg å være lagrettemedlem/meddommer kan du ta kontakt med Servicetorget i Dyrøy kommune på tlf. 77 18 92 00 eller postmottak@dyroy.kommune.no Innen 02.03.2020.

Følgende opplysninger må oppgis: navn, yrke, fødselsdato, tlf.nr.

Andelen yngre meddommere bør øke betydelig og kommunene bør etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.

Nærmere informasjon finner du på www.domstol.no

Ønsker du å bli meddommer?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal «dømmes av sine likemenn». Som meddommer deltar du i 1-3 saker per år, men dette kan variere. En sak kan vare ifra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Hvem kan velges?

Meddommere velges av kommunestyret for en periode på fire år. Du må være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Det må være separate utvalg for tingretten og lagmannsretten. Jordskiftemeddommere kan være meddommer i tingretten eller i lagmannsretten.

Rettssystemet i Norge

Tingrettene utgjør første nivå i domstolssystemet i Norge. I straffesaker settes tingretten normalt med en fagdommer og to meddommere. I sivile saker settes tingretten normalt med en fagdommer. I noen tilfeller settes retten med to eller fire meddommere, eller med fagkyndige meddommere.

Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og er ankedomstol i både straffesaker og sivile saker. I straffesaker settes lagmannsretten med to fagdommere og fem meddommere. I noen sakstyper settes retten kun med tre fagdommere. I sivile saker deltar som regel bare tre fagdommere, men i noen sakstyper (for eksempel barnevern) skal det være med meddommere. I andre saker kan det, hvis partene ønsker det, være med enten to eller fire meddommere.

Hvordan velges meddommere?

For hver tingrett skal det være to utvalg av lekfolk (ett for kvinner og ett for menn) som meddommerne trekkes fra. Det samme gjelder lagmannsrettene. Meddommerne blir trukket tilfeldig fra utvalget til hver enkelt sak. Det skal være like mange av hvert kjønn.

Hvilken kompensasjon får meddommerne?

Alle får dekket reise og diett etter statens satser. Meddommer som trekkes i lønn fra arbeidsgiver får dekket trekket. Selvstendig næringsdrivende kan kreve tapt arbeidsfortjeneste. Pensjonister, studenter og lignende får kr 250 pr dag. Dette er regulert i rettsgebyrforskriften av 15. desember 1983 som finnes på Lovdata.

Rådmannen