a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Utlysning for 2020. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Frist 13.desember. 

Om ordningen 

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Regelverket finnes her. 

Mer informasjon finnes her. 

NB! Husk søknadsfrist 13.desember. 

Kontaktpersoner er 
Hans Bakkejord (frivilligsentralen), 467 46 860
Håvard Johnsen (kommunalsjef oppvekst og kompetanse), 908 78 323