a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Aktivitetsstøtte - nytt reglement og søknad om støtte gjeldende f.o.m. 2020

OpOm har i møte 02.09 19 sak 24/19 vedtatt nye regler for aktivitetsstøtte. Disse gjøres gjeldene fom. søknadsåret 2020. I reviderte regler er krav til dokumentasjon før utbetaling videreført/spesifisert, samt at det er foretatt en generell gjennomgang og forenkling av reglementet.

Regler for aktivitetsstøtte

Hovedmålsetningen for kommunens kulturpolitikk er at denne skal bidra til et kvalitativt rikere lokalsamfunn. Et lokalsamfunn som kan tilby sine innbyggere varierte kulturtilbud vil trolig være mer attraktivt for bosetning. Kulturen som trivselsfaktor kan være det lille som skal til når enkeltmennesket skal ta stilling til hvorvidt vedkommende skal bo i Dyrøy. Kulturpolitikken må få en sterk innvirkning på all samfunnsplanlegging for at man skal kunne utvikle et rikere lokalmiljø.

1. Støtte kan gis til all organisert aktivitet i Dyrøy kommune som tar sikte på å fremme aktiviteter som er i tråd med hovedmålsettingen i kommunens kulturpolitikk.

2. Med søknaden skal vedlegges:

  • Revidert regnskap fra forrige år for laget/foreningen. Diverseposter spesifiseres.
  • Kostnadsberegning for den aktivitet det søkes om støtte til.
  • Finansieringsplan for hvordan disse kostnadene skal dekkes.

 

3. Kostnadsberegning, budsjett og finansieringsplan for aktiviteten skal godkjennes av OpOm.

4. Tilskuddet skal ikke overstige 25% av godkjent kostnad, og utbetales etter at regnskap er lagt fram. Delutbetaling kan gjøres, men bare inntil 50% av tilskuddet, og når aktiviteten er i gang. Delutbetaling skjer på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon ihht. tilsagn.

5. Utstyr som trenges for å komme i gang med aktiviteten støttes på lik linje med aktiviteten. Tilskudd til utstyr kan utbetales når dette er innkjøpt, og kvittering foreligger. Vedlikeholdsutgifter av utstyr kan senere tas med i grunnlaget for søknad om aktivitetsstøtte.

6. Søknad om aktivitetsstøtte skal fremmes på eget skjema, vedlagt de nødvendige spesifiserte opplysninger.

7. Denne tilskuddsordningen holdes innenfor den til enhver til eksisterende budsjettramme for OpOm, som gjør de nødvendige prioriteringer.

Vedtatt i Oppvekst- og omsorgsutvalget 02.09 19 sak 24/19 Tidligere regler for aktivitetsstøtte vedtatt i sak 5/90 oppheves.

 

 

Søk støtte til lag og foreninger

Alle lag og foreninger i Dyrøy kan søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune.

Støtten kan gis til all organisert aktivitet i Dyrøy. OpOm har vedtatt «regler for aktivitetsstøtte» og det er utarbeidet et sett med kriterier som må oppfylles for å være berettiget støtte. Følgende skal blant annet være med:

  • Beskrivelse av aktiviteten evt. utstyret det søkes om. Skriv hvor ofte aktiviteten foregår og hvor mange som deltar.
  • Lag/foreninger som søker må drive aktivt oppsøkende virksomhet mot nye og gamle innbyggere.
  • Budsjett/regnskap skal vedlegges.

Krav om synlighet

Søkerne må beskrive hvordan de arbeider for å gjøre sitt fritidstilbud kjent blant innbyggerne. Det kan innebære å presentere oppdatert informasjon om sine aktiviteter og arrangement, om hvem som er leder/styre på nettside/i Brønnøysundregistrene m.m.

Hvorfor har kommunen stilt et slikt krav for å motta aktivitetsstøtte?

Dette er et tiltak for å oppnå målsetningen om å «synliggjøre mangfoldet og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere» (jf. Kulturplanens kapittel 7, Det frivillige Dyrøy). Her settes aktivt oppsøkende virksomhet mot nye og gamle innbyggere som krav for å motta «Aktivitetsstøtte» fra kommunen.

Fritidsaktivitetene er blant de viktigst arenaene vi har for inkludering i lokalsamfunnet og integrering av nye innbyggere, og man står i en særstilling når man mottar offentlig støtte til sin aktivitet. Kommunen skal være en positiv medspiller og hjelper, eksempelvis ved å tilby kanaler der man kan dele sin informasjon og møteplasser der lag/foreninger kan presentere seg for evt. nye brukere. En slik kanal er f.eks. Aktivitetskalenderen på kommunens nettside, eller Torgdagen etc. der man kan stille med stand.

Eget søknadsskjema for aktivitetsstøtte er utarbeidet. Signert skjema leveres i Servicetorget på kommunehuset. Det er også mulig å skanne signert skjema som vedlegges i e-post til postmottak@dyroy.kommune.no, eller sende pr post til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.

Ved spørsmål, ta kontakt med frivilligsentralen v/Hans Bakkejord, 46 74 68 60.