a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2029

Dyrøy kommunestyre egengodkjente 13.juni 2019 kommuneplanens arealdel

Dyrøy kommunestyre har i møte 13.6.2019 fattet følgende vedtak i sak 29/19:

1. Dyrøy kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2019 – 2029. Tilhørende dokumenter er:

a) Plankart, datert 13.06.2019
b) Bestemmelser og retningslinjer, datert 13.06.2019
c) Planbeskrivelse, datert 13.06.2019
d) Konsekvensutredning med ROS, datert 13.06.2019

2. Hytteområde LSF2 Sørfjorden 5,1 da, vest for Litjevatnet, tas ut av arealplanen for mekling.

Vedtaket er jf PBL § 11-5, § 11-11 og § 11-15.