a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Nytt hoved- og delegeringsreglement

Fra 1.1.19 ble nytt hovedreglement for styrer, råd og utvalg samt nytt delegeringsreglement tatt i bruk for organisasjonen Dyrøy kommune.

Reglementene er viktige redskap for styring av den politiske og administrative drifta av Dyrøy kommune. 

Hovedreglementet gir bestemmelser for den politiske organiseringen av Dyrøy kommune og regler for gjennomføring av møter i styrer, råd og utvalg. Viktige endringer fra forrige reglement er at rådmann nå er gitt innstillingsrett på saker til politisk behandling. Denne var før lagt til ordfører eller utvalgsledere. Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning er også endret, slik at politikere nå er ute av dette utvalget og inn er rådmann og andre i administrasjonen kommet for arbeidsgiversiden. Ellers er ungdomsrådet nå gitt møte- og talerett i kommunestyret og andre utvalg i saker som omhandler de unges levekår.

I delegeringsreglementet kan man se hvordan kommunestyret har delegert sin avgjørelsesmyndighet ned i organisasjonen. Dette er nødvendig i en kommune for å ha en rasjonell drift. Det er ikke gjort vesentlige endringer, men reglementet er tilpasset endringer som kommer i ny kommunelov.