a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kjære Dyrøyværinger - og andre med hjerte for Dyrøy!

Så var vi igjen kommet til den tida av året der vi ser tilbake på det som har vært, og titter framover på det som skal komme. Vi har mye å være takknemlige for i 2018, og veldig mye å glede oss til i 2019.

Vi legger snart bak oss et innholdsrikt år i Dyrøy, der vi begynner å se resultater av et stort arbeid som er nedlagt over tid av de ansatte i Dyrøy kommune. Stikkordet er omstilling, både i organisasjonen og i måten vi tilnærmer oss nærings- og utviklingsarbeidet. Vi fikk ny administrativ leder (rådmann) ved inngangen til 2018, samtidig som kommunalsjef helse og omsorg tok fatt på sine oppgaver. Sammen med øvrige ansatte har det vært gjort et stort arbeid gjennom året som helt klart har gitt resultater. Flere opplever nok at endrede krav og nye forventninger skaper stress i arbeidshverdagen, det skal vi ha respekt for. Det er en lederoppgave å sørge for at organisasjonen arbeider godt, forhåpentligvis med arbeidsglede og god utvikling i tjenestetilbudet som resultat. Takk til alle ansatte for innsats og velvilje når endringer må gjøres!

Som innbyggere håper jeg dere opplever at kommuneorganisasjonen lytter, og er villig til å gjøre endringer der det viser seg at dere ikke er fornøyde med oss. Vi har i løpet av året igangsatt en kartlegging av næringslivets forventninger og erfaringer med kommunen som tilrettelegger. Det gir oss et øyeblikksbilde av situasjonen som vi skal bruke for å bli bedre, og tiltak iverksettes i 2019. Dere har gjennom året blitt kjent med det næringsmessige omstillingsprogrammet «VOX Dyrøy». Fra april, da programmet var ordentlig operativt med omstillingsleder, har styret i VOX behandlet ca 20 søknader fra næringsaktører og utviklingsaktører som ønsker å skape vekst i Dyrøy. Vi ser virkelig fram til 2019 og hva vi kan få til videre!

Ungdommen i Dyrøy har satt spor etter seg i 2018. Etter at vi fikk ungdomskoordinator på plass har kommunens barn og unge fått en talskvinne som sørger for større bredde i aktivitetstilbudet, og at de unge blir hørt i saker som berører dem. Det er utrolig viktig! Vi ser at klubben er åpnet igjen og at det kommer fram flere saker til politisk behandling som handler om de unge. Det lokale ungdomsrådet markerer seg, også regionalt! Ikke bare har vi leder og nestleder fra Dyrøy i regionalt ungdomsråd i Midt-Troms, en av ungdommene våre er også blitt medlem av ungdommens fylkesråd. Det gjør meg veldig stolt! Jeg er helt sikker på at ungdoms innflytelse og medvirkning er avgjørende for en god utvikling av både egen kommune og av regionen i framtida.

Kommunestyret har denne uken hatt årets siste, og viktigste, kommunestyremøte. Vi har nok en gang vedtatt et stramt budsjett, men med tydelig retning. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Dyrøy kommune, derfor skal barn og unge tilgodeses i budsjettet. Fortsatt har vi fokus på barn, bolig og business! Jeg er takknemlig for at vi har politikere som evner å samarbeide på tvers om vårt felles prosjekt – nemlig å legge til rette for at det er godt å bo og etablere seg i kommunen.

Vi ser ei tydelig satsing på barn og unge i Dyrøy både gjennom ei spesifikk realfagsatsing og satsing på skole- og barnehagemiljø som skal gå over flere semester, investeringer i nytt utstyr (f.eks. i sløydsalen) og digitale verktøy i skolen (f.eks. smart-tavler i klasserom), og gjennom å avsette midler til kompetanseløft for ansatte i Dyrøy (kompetanse og rekrutteringsfond). Ikke minst har vi gjennom vedtak i år og i fjor ansatt miljøterapeut i skolen, og styrket ledelsen på oppvekstfeltet gjennom å ansatte kommunalsjef. Han begynner 1.1.19. I tillegg skal kompetanseløftet blant annet sikre oss flere lokalt utdannede sykepleiere i framtida.

Samtidig investeres det videre i infrastruktur (vann og vei), ny brannstasjon og i bygg som skal løfte kvaliteten i omsorgstjenesten vår (ny sykehjemfløy og nye omsorgsboliger). Bedre arbeidsforhold for ansatte i brann- og redningstjenesten og pleie- og omsorgstjenesten er viktig for oss alle.

Til tross for trange tider er dette et budsjett med ambisjoner om at Dyrøy skal rustes for framtida. Samtidig tar vi ned vannavgifta med 5 prosent og avløpsavgifta med 20 prosent.

Personlig går jeg inn i siste år som ordfører i valgperioden. Jeg sa det etter ett år, og etter to år, og jeg sier det fortsatt – jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag og har som mål å gjøre en god jobb for Dyrøy og innbyggerne. Jeg ønsker også å sette gode spor etter meg. Jeg vil benytte anledningen til å takke både politiske kolleger og administrativ ledelse for et godt samarbeidsklima.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for alle gode møter og samtaler i 2018 med innbyggere, organisasjoner, bedrifter og andre samarbeidspartnere. Min dør står åpen også i 2019.

Husk at i jula kan vi alle sette døra åpen. Vær der for andre som kanskje opplever høgtida som tung og vanskelig. Sorg, savn og ensomhet forsterkes i jula. Jeg vil oppfordre alle til å sette gode spor etter seg i sitt nabolag, i sin familie, blant de man kjenner – og kanskje også blant noen man ikke kjenner så godt. Det koster så lite å strekke ut ei hånd, men det betyr så mye.

En riktig god jul og et godt nyttår ønskes fra ordføreren og fra Dyrøy kommune!