a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Bærekraft i reiselivsnæringa i Dyrøy og i Midt-Troms

Dyrøy kommune tar ansvar og vil sammen med andre kommuner i regionen ta fatt på arbeidet med bærekraft i reiselivet. Ett av prosjektene skal også ledes fra Dyrøy.

- Det finnes ikke noe alternativ, bærekraft vil avgjøre hvor turistene reiser i framtida og det vil avgjøre om næringa og lokalbefolkninga kan leve i en god sameksistens, mener ordføreren i Dyrøy, Marit Alvig Espenes. Ordføreren er opptatt av å forvalte naturressursene i Midt-Troms på en god måte. Hun mener alle som er involvert i reiseliv i regionen, både bedriftene og kommunene, må bygge mer kompetanse på bærekraftig besøksforvaltning og reisemålsutvikling for å lykkes.

Næringsplan
Midt-Troms har utarbeidet en regional næringsplan der målet er å se felles utfordringer og løsninger i et regionalt perspektiv. Reiselivsnæringen er en av tre næringer som er valgt som satsingsområder. Bakgrunnen er at dette er en næring med erkjent vekstpotensial, og store ringvirkninger til andre næringer.

Reiselivsnæringen er en sammensatt næring og omfatter i hovedsak fire bransjer; transport, overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser. I tillegg berører reiselivsnæringen mange andre samfunnsområder, er i stor grad integrert i regionens små og store lokalsamfunn og skaper store ringvirkninger for andre næringer.

Verdensklasse
Midt-Troms har ressurser i verdensklasse, som også er anvendbare. Det finnes levende lokalsamfunn rundt om i hele regionen. Men på en del områder fremkommer det utfordringer. Dette er bakgrunnen for at vi som region ønsker å ta et større helhetlig grep for å jobbe systematisk og langsiktig med bærekraftig besøksforvaltning.

Vi trenger bedre parkeringsmuligheter, mer stibygging, bedre stimerking, gode informasjonstavler, toaletter med mer. Samtidig er det også flere eksempler i vår region fra lokalsamfunn som berøres negativt av større turiststrømmer. Det er ikke godt nok tilrettelagt for mange besøkende, og resultatet viser forsøpling, ekskrementer i naturen, parkering langs trange veier og så videre.

Felles planer
I Midt-Troms er det et ønske om å ta et helhetlig grep som omfatter alle åtte kommunene. Det er et mål i forprosjektet å utvikle felles planer som er forankret i alle kommunene, i næringslivet og også hos andre relevante parter. Planene skal i videre arbeid (hovedprosjekt) omsettes i konkrete tiltak der det gjøres gode tilrettelegginger og implementeres i en langsiktig plan for drift.

Prosjektet «Bærekraftig Besøksforvaltning» som eies av Lenvik kommune på vegne av alle kommunene i Midt-Troms og er støttet av Troms fylkeskommune, ledes av Nordavind Utvikling i Dyrøy. Dette prosjektet skal danne grunnlaget for pilot på «bærekraftig infrastruktur for reiselivsnæringen» Prosjektet «Bærekraftig reisemålsutvikling» eies av Visit Senja Regionen med MIMIR som prosessveiledere. Dette prosjektet skal utvikle og sertifisere bedrifter og kommuner som bærekraftige reisemål.

Aktivitet i Dyrøy
Dyrøy kommune har gjennom de siste årene satset på bærekraftig besøksforvaltning gjennom stimerking og skilting av turmål i kommunen. Dette er en jobb som er påbegynt, men på langt nær er ferdig. Pr i dag så har vi fått merket alle turmålene rund, Børingen, Børingsvatnet, Femvatnan og Rundkollen i henhold til merkehandboka til Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norske Turistforeningen og Innovativ fjellturisme. Det foreligger planer om at flere turmål i Dyrøy skal merkes på samme måte.

Parkeringsmuligheter er viktig i en bærekraftig reiselivssatsing, og Dyrøy kommune har i ny arealplan tilrettelagt for parkeringsareal for viktige rekreasjonsområder, som f.eks. ved Finnlandsfjæra, og ved utfartssteder som er startpunkt for turer i vårt område. I tillegg har kommunen kartlagt behov for avfallsdunker, toaletter m.m.

- Selv om arbeidet er i startfasen synes vi det er viktig å vise at bærekraft skal være et viktig fokus i utviklingen av reiselivsnæringa i vår region og i Dyrøy, sier ordfører Marit Alvig Espenes som håper hele Midt-Troms - og reiselivsbedriftene våre – kan bli sertifisert som bærekraftige reisemål.
- Jeg er sikker på at det vil være et fortrinn i framtida, avslutter hun.